مبارزه طبقاتى در یونان

یونانیها در اروپا بعنوان افردى لاابالى و تنبل معروف شده اند که قبل از موعد بازنشست میشوند و از کمک هزینه هاى وسیع دولتى استفاده میکنند. گفته میشود که اعتصاب و اعتراض نمودن بخاطر تغییرات ضرورى بى مسئولیتى است٬. آیا این مسئله حقیقت دارد؟

مبارزه طبقاتى در یونان
نویسنده: William Frejd
مترجم: پیام پرتوى
یونانیها در اروپا بعنوان افردى لاابالى و تنبل معروف شده اند که قبل از موعد بازنشست میشوند و از کمک هزینه هاى وسیع دولتى استفاده میکنند. گفته میشود که اعتصاب و اعتراض نمودن بخاطر تغییرات ضرورى بى مسئولیتى است٬. آیا این مسئله حقیقت دارد؟
دولت یونان از سالها قبل با کسر بودجه شدید و بدهى خارجى بزرگى دست به گریبان بوده است. در رسانه هاى خبرى سوئد ادعا میشود که دلیل بحران اقتصادى یونان این است که مردم عادى زندگى بسیار خوبى دارند٬ اینکه دستمزد آنها بالاست٬ اینکه آنها از دادن مالیات امتناع میورزند و قبل از موعد بازنشست میشوند. بازنشستگى قبل از موعد براى خود بخش جداگانه اى را تشکیل میدهد٬ که در آن ارقام رسانه ها خبرى میان ٣۵ تا ۵٨ سال تغییر میکند.
ارائه این تصویر منفى به روشنى لحنى راسیستى دارد.

صحبت در مورد اینکه یونانیها کمتر از دیگران کار میکنند دروغى واضح است. از میان ٣١ کشور عضو OECD (سازمان و توسعه اقتصادى) این تنها مردم کره جنوبى هستند که سالانه چند ساعتى بیشتر از یونانیها کار میکنند. میانگین کار هفتگى در یونان تقریبا ١۴ ساعت٬ ٢ ساعت بیش از میانگین کار در اتحادیه اروپاست.
سن بازنشستگى ۶۵ سال براى مردها و ۶۰ سال براى زنان است. میانگین سن بازنشستگى ۶١٬۴ سال است٬ که البته کمى بیشتر از میانگین اتحادیه اروپاست. به برخى از مشاغل که خطر آسیب دیدن در آن زیاد است٬ براى مثال کارگران ساختمانى٬ این حق داده شده است که زودتر از موعد مقرر٬ ۶۰ سالگى بازنشست بشوند. این مشاغل به همان گروه از مشاغلى تعلق دارند که در آن سوانح محل کار عادى تر٬ عادى تر از سوئد است. در ضمن حق بازنشستگى در سوئد بشدت کمتر است٬ تقریبا ٢۰۰۰ کرون در ماه.
سومین افسانه اى که در مورد آن صحبت میکنند تقلب در مورد پرداخت مالیات است بوده است. البته زمانى که به  مالیات مربوط میشود تقلب هم روى میدهد. قبل از هر چیز صحبت بر سر خانواده هاییست که ثروتمند هستند. مثالى که نشاندهنده این مسئله است مالکان ویلا با استخرهاى رو باز هستند. بر اساس قوانین مالیاتى٬ مالکیت استخر باید در اظهارنامه هاى مالیاتى ذکر بشود. در بخشهاى ثروتمند آتن تنها ٣٩۴ خانواده اعلام نموده بودند که استخر رو باز داشتند. اداره مالیات پس از مطالعه عکسهاى ماهواره اى منطقه وجود ١۶٧٩۴ استخر روباز را تایید نمود. تقریبا ٩٨ درصد کوشش نموده بودند که تقلب کنند و مالیات پرداخت نکنند.

اما در واقع این شرکتهاى بزرگ هستند که بیش از همه تقلب میکنند و نه خانوادهاى ثروتمند. بخاطر رفرمهاى سیاسى مالیات بر سود در یونان ناچیز است. براى مثال خطوط کشتیرانى حدود ۵ درصد مالیات میپردازند. این امر در مورد بسیارى از شرکتها که بخاطر دلایل تکنیکى مالیاتى در کشورهاى دیگر ثبت نام نموده اند اعتبار ندارد٬ براى مثال در کشور همسایه قبرس٬ و به همین دلیل مالیاتى پرداخت نمیکنند.
براى اینکه بتواند بدهیهاى خود را پرداخت نموده و اقتصاد خود را نجات بدهد٬ اتحادیه اروپا و IMF وام بیشتر و یک بسته پشتیبانى به یونان اعطا نموده است. این بسته پشتیبانى بصورت رایگان اعطا نشده . به همین دلیل دولت صرفه جوییهاى عظیمى را به اجرا گذاشته است. این صرفه جوییها از جمله افزایش سن بازنشستگى٬ افزایش مالیات بر ارزش افزوده٬ افزایش مالیات و صرفه جویى در فعالیتهاى دولتى را در بر میگیرد. همزمان مالیاتى که شرکتها میپردازند کاهش داده میشود.

پاکت پشتیبانى براى نجات کار و یا فعالیتهاى مهم دولتى اعطا نشده است. به جاى آن پولها به (بانکها و سرمایه داران) داده میشود براى اینکه سود آنها را در دراز مدت ضمانت نماید.  یونانیها باید از کشورهاى دیگر وام  بگیرند براى اینکه بهره ها و اقساط  وامهاى خود را بپردازند.
البته دلیلى وجود دارد که بسیارى از سیاستمداران سوئدى و رسانه هاى خبرى در سوئد دیدگاههاى خود را در مورد اینکه چرا جامعه یونان در بحران بسر میبرد منتشر مینمایند. بحران یونان داراى ماهیتیست که آنرا از دیگر بحرانهاى اتحادیه اروپا متفاوت میسازد٬ و آن اعتراض گروهى و آگاهانه بر علیه سیاست دست راستیهاست. که البته صاحب منصبان نمیخواهند که این مسئله به کشورهاى دیگر سرایت نماید.

نیروى رهبرى کننده در این اعتراضات  PAME جبهه نظامى تمام کارگران بوده است که نیم میلیون کارگر را از میان دو اتحادیه٬ سازمانهاى روستایى٬ ADEDY (کارمندان دولتى) و GSEE (مستخدمین خصوصى) گرد هم میاورد. PAME در سال ١٩٩٩ به ابتکار حزب کمونیست KKE که هنوز نیروى به پیش برنده در جبهه میباشد تاسیس شد.
به عبارت دیگر PAME خود یک اتحادیه نیست بلکه جبهه ایست در میان سازمان اتحادیه اى که در حال حاضر وجود دارند. در این میان انجمنها٬ کلوبها و افراد انتخاب شده اى وجود دارند که به PAME متصلند. ADEDY و GSEE از سوسیال دمکراتها PASOK حمایت مینمایند٬ تقریبا مانند LO  در سوئد که از سوسیال دمکراتهاى سوئد حمایت میکند. PASOK حزب متعلق به دولت را تشکیل میدهد. 

طى سالهاى اخیر PAME١۵ اعتصاب و اعتراض سراسرى را سازمان داده است. اینها سازمانهاى روستایى را ناگزیر ساخته است که اعتصابات و اعتراصات خود را سازمان بدهند. اما زمانیکه صحبت از اعتصاب ـ و روزهاى اعتراضات میشود٬  PAME همیشه تظاهرات خود را با شعارهاى خود و سخنرانان خود سازماندهى مینماید. علیرغم اعتراضات٬ دولت در مورد هیچیک از پیشنهادات خود عقب نشینى ننموده است. علیرغم توانش این جنبش هنوز ضعیف است. به همین دلیل PAME و کمونیستها براى دراز مدت برنامه ریزى مینمایند. آنها تلاش میکنند که با همراهى دیگر سازمانهاى حاضر در جبهه٬ جبهه اى واحد را بر علیه سرمایه  مونوپولى تشکیل بدهند. یکى ازآنها  PASEVE٬ که خود و شرکتهاى کوچک را سازمان میدهد نام دارد. دیگرى PASY است که کشاورزان مسلح را سازمان میدهد٬ و سومین تشکیلات MAS نام دارد که دانشجویان و سازمانهاى زنان را OGE  را متشکل میسازد.

به همراه هم آنها در ٢٣ سپتامبر تظاهراتى را به عنوان اولین عمل مشترک جهت اعتراض بر علیه گرانى غذا و برق بود را سازمان دادند.
آنها تلاش دارند که بر روى یک تغییر جهت سیستم سیاسى تاکید نمایند٬ اینکه سرمایه داران قادر به بر آورده نمودن خواسته هاى مردم نبوده و به همین دلیل سوسیالیسم امرى ضروریست.
در ابتداى نوامبر در جریان انتخابات شهرداریها KKE تنها حزبى بود که پیشرفت نمود. آنها تقریبا ١١ درصد از راى مردم را بدت آوردند.

١۶ دسامبر ٢۰١۰
پیام پرتوى

ارسال دیدگاه