جایزۀ حقوق بشر فیلم آلمان به فیلم “جنبش سبز” علی صمدی اعطا شد

“جنبش سبز” در نورنبرگ جایزۀ حقوق بشر فیلم آلمان را دریافت کرد و در جشنوارۀ “با ۱۴ فیلم دور دنیا می گردیم” برلین از فیلم و کارگردانش تقدیر شد. ادامه »

ارسال دیدگاه