گفتگویی با بهرام رحمانی از اعضای هئیت دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید درباره قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران و ارزیابی از وضعیت کنونی

اینجا بشنوید »

ارسال دیدگاه