عوامل و مأموران اطلاعاتى اقوام و خانواده هاى جانباختگان و بازداشتى ها را مورد تهدیدات تلفنى قرار میدهند

براساس گزارشات دریافتى عوامل و مأموران بدنام اطلاعاتى اقوام و خانواده هاى جانباختگان و بازداشتى ها را مورد تهدیدات تلفنى قرار میدهند و از آنان میخواهند که در رابطه با اطلاع رسانى وضعیت جانباختگان و همچنین زندانیان سکوت پیشه کنند.
بنا بر اخبار دریافتى خانواده شهید مصطفى کریم بیگى یکى از شهداى عاشوراى ۸۸ در این رابطه تهدید شده، بطور خاص خواهر مصطفى را چندین مرتبه با زنگ به تلفن همراه وى تهدید به مرگ و یا دستگیرى و… کرده اند و از وى خواسته اند که فعالیتى در رابطه با افشاى جنایات صورت گرفته در مورد شهادت برادرش ننماید و سکوت کند.

این البته یک نمونه از صدها نمونه گزارشاتى است که از طرف خانواده هاى زندانیان و یا فعالین حقوق بشر و یا خانواده هاى جانباختگان در رسانه هاى مختلف منتشر گردیده است. واى بحال آنانى که با زن و فرزندان مردم سرفراز ایران زمین بدینگونه رفتار مى نماید .
دور نیست روزى که در آتش قهر وغضب مردم بجان آمده ایران دودمانشان بسوزد و چهره سیاهشان در نزد مردم ایران بیش از پیش منفور ورسوا گردد .

کانون حمایت ازخانواده هاى جان باختگان و بازداشتى

ارسال دیدگاه