گزارش شرایط تکان دهنده زندان قزل حصار

 طبق گزارش رئیس سازمان زندانها به ریاست قوه قضائیه زندان قزل حصار دارای ظرفیت ۵٠٠٠ نفر زندانی می باشد که متاسفانه ٢٢٠٠٠ نفر در آن جای گرفته اند.

جرس:
بر اساس شنیده ها، در این گزارش ذکر شده است که حتی برای زندانیها به اندازه یک موزائیک هم جا وجود ندارد و زندانیان حتی بعضا داخل دستشوئی و سرویس های بهداشتی می خوابند.

تاسیسات خراب و سرویسهای بهداشتی عموما پر شده و فاضلاب در راهروها، اتاق ها و بندها جاری شده تاسیسات سرمایشی و گرمایشی سلولها و بندها خراب وآب لوله کشی قطع و چاه آب زندان نیز خشک شده در این گزارش از رئیس قوه قضائیه خواسته است جهت جلوگیری از فاجعه اقدام جدی به عمل آورد.

رونوشت این گزارش به چندین جا از جمله حفاظت سازمان قضائی و مراکز امنیتی دیگر ارسال شده تا در آینده چنانچه افرادی یا اشخاصی قصد برخورد با رئیس زندان قزل حصار یا سازمان زندانها را داشتند آنها بتوانند از خود رفع اتهام و سلب مسئولیت نمایند و دلیلی داشته باشند بر این که برمسئولین مافوق گزارش کرده اند.

طبق شنیده ها، هر ماه تعدادی زندانی در زندان قزل حصار جان خود را از دست می دهند و جنازه آنها به سردخانه ها و قبرستان منتقل می شود.

کسانی که از آن زندان خارج شده اند آنجا را جهنم روی زمین می نامند، به طوری که بعضی از قضات دادگستری وقتی زندانی را می خواهند تهدید کنند؛ می گویند “کاری نکن تا تو را به زندان قزل حصار بیندازم که یک موزائیک را ده هزار تومان اجاره کنی.”

گفتنی است اخیرا گزارش هایی تکان دهنده نیز، از زندان سروش (که اخیرا مانند کهریزک معرفی شده)، وکیل آباد مشهد، عادل آباد شیراز و رجایی شهر کرج، به گوش می رسد.

این درحالیست که یکی از مقامات ارشد قضایی و زندانهای کشور، اخیرا اعلام کرد “زندان های ایران مانند هتل است و بهترین رفتارها با آنها انجام می شود.”

ارسال دیدگاه