بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری در بند ٣۵٠ اوین زندانى و در بهدارى زندان بسترى است

علیرغم اینکه براى بهنام وثیقه صد میلیون تعیین شده است، اما جانیان اسلامى به بهانه اینکه وثیقه اى که خانواده اش آماده کرده اند، از شهرستان است و باید از تهران باشد، آنها را سردوانده و بهنام را همچنان در اسارت خود نگاهداشته اند.

 بهنام ابراهیم زاده فعال کارگرى و دفاع از حقوق کودک بعد از ۴ ماه بازداشت از روز شنبه ١٧ مهر به بند عمومی ٣۵٠ زندان اوین منتقل شده است. او ٧ مهر بود که در اعتراض به تداوم بازداشت خود و فشار و شکنجه دایم در زندان دست به اعتصاب غذا زد و بعد از دوازده روز اعتصاب دچار خونریزى معده گردید. بهنام به درخواست خانواده و دوستدارنش بعد از انتقال به بند عمومى ٣۵٠ به اعتصاب غذای خود پایان داد و هم اکنون در بهداری زندان اوین در وضعیت جسمى بدى بسر میبرد.

علیرغم اینکه براى بهنام وثیقه صد میلیون تعیین شده است، اما جانیان اسلامى به بهانه اینکه وثیقه اى که خانواده اش آماده کرده اند، از شهرستان است و باید از تهران باشد، آنها را سردوانده و بهنام را همچنان در اسارت خود نگاهداشته اند.

بهنام زندان است، بخاطر دفاع از حقوق کارگر، بخاطر دفاع از حقوق کودک و بخاطرمبارزاتش براى یک زندگى انسانى..

بهنام ابراهیم زاده، منصور اسانلو، رضا شهابی، ابراهیم مددى و همه زندانیان سیاسى باید فورا از زندان آزاد شوند.

“کمپین براى آزادى کارگران زندانى”

ارسال دیدگاه