گرفتن تعهد کتبی از کارکنان شرکت واحد برای عدم بیان مشکلات کاری خود

حراست شرکت واحد، کارکنان شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه را وادار به امضای تعهدی می کند که رانندگان در مورد مسایل شرکت واحد با هیچ رسانه ای اعم از داخلی و یا خارجی حق مصاحبه ندارند. 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
در طی چند روز گذشته به دستور حراست شرکت واحد تهران به کلیه نواحی اعلام شده است که کارکنان نواحی مختلف تهران باید تعهدی را امضا نمایند که در آن نوشته شده است؛ که کلیه رانندگان متعهد می شوند که در مورد مسایل شرکت واحد از جمله؛ وضعیت و شرایط اعضای دستگیر شده سندیکا، اخراج کارکنان،عدم پرداخت حقوق و مزایا،برخورهای غیر انسانی حراست و کمیته انظباطی با کارکنان،شرایط سخت کاری و مشکلات دیگر کارکنان با هیچ رسانه ای اعم از داخلی و خارجی حق مصاحبه را ندارند.

گرفتن تعهد در طی چند روز گذشته از ناحیه غرب تهران آغاز شده است که با مقاومت کارکنان شرکت واحد مواجه است. مسئول ناحیه با تهدید سعی دارد که کارکنان را وادار به امضای تعهد نماید.

در حال حاضر شرکت واحد با بحران حاد مدیریتی مواجه شده است و تحت عنوان خصوصی سازی خطهایی از خطوط تندروی شرکت واحد در اختیار شرکتهای خصوصی که در مالکیت سپاه پاسداران است قرار گرفته است از جملۀ آنها خط تندروی شماره ۷ (راه آهن- تجریش) می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۰۶ مهر ۱۳۸۹ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۰

ارسال دیدگاه