زندانی سیاسی محمد نیکبخت بیش از یک سال در بند مخوف وزارت اطلاعات تحت شکنجه های وحشیانه

محمد نیکبخت در حالی که پنجمین سال محکومیت غیر قانونی و غیر انسانی خود را در زندان مرکزی اصفهان بسر می برد در جریان قیام مردم ایران در روز ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ از بند ۳ به بند الف-ط وزارت اطلاعات زندان اصفهان منتقل شد. او ۶ ماه در سلولهای انفرادی زندانی بود و هر روز تحت بازجویی و شکنجه های طاقت فرسای جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران:
 زندانی سیاسی محمد نیکبخت بیش از یک سال است که در بند الف-ط وزارت اطلاعات اصفهان تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد.
محمد نیکبخت در حالی که پنجمین سال محکومیت غیر قانونی و غیر انسانی خود را در زندان مرکزی اصفهان بسر می برد در جریان قیام مردم ایران در روز ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ از بند ۳ به بند الف-ط وزارت اطلاعات زندان اصفهان منتقل شد. او ۶ ماه در سلولهای انفرادی زندانی بود و هر روز تحت بازجویی و شکنجه های طاقت فرسای جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت. ازجمله شکنجه هایی که علیه او بکار برده شده است؛آویزان کردن برای مدت طولانی و تا بی هوش شدن، شکنجه با کابل و شلینگهای آب که در آن سرب تعبیه شده است، بستن به میله فلزی برای مدت ۴ روز پی در پی بدون غذا و حق استفاده از سرویسهای بهداشتی و بی خوابی، تحت شکنجه های شدید روحی قرار دادن و موارد متعدد دیگر شکنجه قرار داشت.شکنجه های قرون وسطایی و طاقت فرسا برای وادار کردن این زندانی سیاسی به مصاحبه تلویزیونی جهت پرونده سازی جدید و نسبت دادن اتهام محاربه برای صدور حکم اعدام بود.

او پس از ۶ ماه در سلولهای انفرادی به سلولهای ۳ نفر در بند الف-ط منتقل شد و در طی این مدت دائم تحت اذیت وآزاها و فشارهای بازجویان وزارت اطلاعات و در شرایط طاقت فرسای این بند مخوف نگهداری می شود.
زندانی سیاسی محمد نیکبخت در طی این مدت از داشتن هرگونه تماسی با خانواده اش محروم بود و خانواده او از وضعیت و شرایط وی در بی خبری کامل بسر می بردند و نمی دانستند که در کجا در بازداشت بسر می برد.

لازم به یادآوری است زندانی سیاسی محمد نیکبخت خرداد ماه ۱۳۸۳ در ارومیه همراه با همسر و فرزند ۳ ساله اش دستگیر و به مدت ۳ ماه در سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات ارومیه تحت شکنجه های وحشیانه در بازداشت بسر برد. سپس او را از زندان اطلاعات ارومیه به بند الف-ط اطلاعات اصفهان منتقل کردند و بیش از ۶ ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار داشت. آقای نیکبخت بدستور بازجویان وزارت اطلاعات به ۸ سال زندان محکوم شد و مدتی بعد به خاطر افشای جنایتها و شکنجه های بازجویان وزارت اطلاعات پرونده جدیدی علیه او گشوده شد و به ۱ سال زندان دیگر محکوم گردید.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،انتقال بی دلیل و غیر قانونی زندانی سیاسی محمد نیکبخت از بند عمومی زندان اصفهان به بند الف-ط وزارت اطلاعات وشکنجه های وحشیانه و قرون وسطایی را به عنوان یک جنایت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر شکنجه سازمان ملل متحد خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۰۲ مهر ۱۳۸۹ برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۰

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
گزارشگر شکنجه سازمان ملل متحد

http://hrdai.net
info@hrdai.net

http://hrdai.blogspot.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

ارسال دیدگاه