گزارش کلمه از الله اکبر اعتراضی دیشب

 فراخوان الله اکبر از سوی سایت های نوروز، ندای سبز، تحول سبز و میزان خبر با استقبال نسبتا خوب شهروندان تهرانی در دوشنبه شب مواجه شد.

کلمه:
به گزارش خبر نگار کلمه این فراخوان که در فاصله ی زمانی بسیار کوتاه یعنی از روز جمعه مطرح شد به تجربه ای موفق برای این موضوع تبدیل شد. به گونه ای که علیرغم محدودیت شدید رسانه ای ایجاد شده در کشور صدای الله اکبر در برخی مناطق تهران گواه این مساله بود که هنوز صدای رسانه ها به گوش بسیاری از مردم علیرغم همه محدودیتها می رسد. این فراخوان در اعتراض به محدودیت های صورت گرفته در هفته های اخیر علیه همراهان جنبش سبز بود. محدودیت هایی که از حمله شب های قدر نیروهای لباس شخصی به منزل کروبی آغاز و به محاصره دفتر مهندس موسوی وشیخ مهدی کروبی، از سوی نیروهای امنیتی وقطع کردن آمد وشد ها منجر شد.

گزارش های رسیده به کلمه حکایت از آن دارد مردم در نقاط مختلف تهران ساعت ده شب نداهای الله اکبر را با هم پیوند زدند. در غرب تهران خیابان پیامبر ،میدان پونک ،سردار جنگل ،شهرک نفت ودر شمال غرب درسعادت اباد الله اکبر مردم از پشت بام ها به هم پیوند خورد. در شرق تهران نیز از تهران پارس غریو الله اکبر به گوش رسید. اینها در حالی است که بسیاری از مردم از این فراخوان کوچکترین اطلاعی نداشتند. بنا بر گزارش شاهدان عینی در ساعت ده وبیست دقیقه میدان سرو سعادت آباد، مردم در میدان ترافیک مصنوعی ایجاد کردند وبا بوق های ممتد و الله اکبر گفتن حضور سبز خود را نمایان ساختند.

تربیون های رسمی همواره از خاموش شدن وبه محاق رفتن جنبش سبز سخن می گویند و با توجه به اینکه غیر از فضای سایبر، جنبش سبز رسانه ای ندارد، این نوع استقبال شهروندان از فراخوان الله اکبر در این فاصله کوتاه نشان داد که مردم دنبال راهی برای بیان اعتراض و سخن خود هستند. بارها تقاضای رهبران سبز برای تجمع قانونی از سوی دولت رد شده است. الله اکبر های ۲۹شهریور فاز جدیدی در حرکت جنبش سبز است

ارسال دیدگاه