کانون روزنامه نگاران و نویسندگان برای آزادی: در سوگ ستار لقائی

کانون روزنامه نگاران و نویسندگان برای آزادی درگذشت ستارلقایی را به خانواده وی و جامعه ی هنری-  فرهنگی- سیاسی و بویژه هم سنگرانش در کانون نویسندگان ایران و انجمن قلم ایران در تبعید تسلیت می گوید و یاد او را گرامی می دارد.

در نهایت تاسف و ناباوری از مرگ نویسنده، شاعر و روزنامه نگار آقای ستار لقائی با خبر شدیم. ستار لقائی هنرمند  آشنائی بود که  با تلاشی خستگی ناپذیر هنر و قلمش را برای رسیدن به آزادی و جامعه ای تهی از استبداد و بی عدالتی به کار می گرفت. این قلم زن فرهیخته تا واپسین روزهای زندگی نه چندان بلندش از هیچ کوششی در راه آگاه سازی و ارتقاء فرهنگ و ادب دریغ نورزید. ستار لقائی رنج غربت و  تبعید سی ساله را بجان خرید تا او نیز بتواند به سهم خویش در هموارسازی راه آزادی بیان و اندیشه نقش آفرین باشد. خبرغم انگیز مرگ نابهنگام این هنرمند، بستگان وی, دوستانش و اهل قلم و ادب کشورمان را بر آشفت و به سوگ نشاند. 

کانون روزنامه نگاران و نویسندگان برای آزادی درگذشت ستارلقایی را به خانواده وی و جامعه ی هنری-  فرهنگی- سیاسی و بویژه هم سنگرانش در کانون نویسندگان ایران و انجمن قلم ایران در تبعید تسلیت می گوید و یاد او را گرامی می دارد.

۱۵٫۰۹٫۲۰۱۰
kanoonkanoon32@yahoo.de

ارسال دیدگاه