وضعیت زندانها در ایران، گفتگوی اشتراک با فرهاد حاجی میرزائی

از تمامی انسانهای مبارز آزادی خواه و فعالین سیاسی و اجتماعی شخصیتها و سازمانها و گروهای سیاسی تقاضا دارم که جدا از هر نوع خط فکری زندانی سیاسی  وخانواده هایشان را تنها نگذاریم  چشم امید زندانی سیاسی به حمایت و پشتیبانی ما در خارج و داخل دوخته شده است تنهایشان نگذاریم.  ادامه »

ارسال دیدگاه