حضورمردم بر مزار شهید راه آزادى قیام ندا آقا سلطان على رغم کنترل نیروى انتظامى و لباس شخصى ها

روز جمعه ۱۸ تیر۱۳۸۹، بهشت زهرا بطور کامل توسط مامورین نیروى انتظامى و لباس شخصى تحت کنترل بود. قریب به ۱۰۰ خودرو مشکى رنگ نیروى انتظامى که از سپرهاى ویژه براى مقابله با اعتراضات و …

کانون حمایت از خانواده هاى جان باختگان و بازداشتى ها:
۱۸تیر۱۳۸۹
روز جمعه ۱۸ تیر۱۳۸۹، بهشت زهرا بطور کامل توسط مامورین نیروى انتظامى و لباس شخصى تحت کنترل بود. قریب به ۱۰۰ خودرو مشکى رنگ نیروى انتظامى که از سپرهاى ویژه براى مقابله با اعتراضات و … برخوردار هستند در اطراف بهشت زهرا براه انداخته اند.

در قطعه ۲۵۷ ، حدود ۱۵۰ نفر از مردم بر سر مزار شهید قیام ندا آقا سلطان جمع شده و اداى احترام میکردند. نیروى انتظامى نیز مانع شکل گیرى هر گونه تجمعى هستند و با مانور دادن ایجاد فضاى رعب و وحشت میکنند تا ازحضور خانواده ها بر سر مزار شهداى قیام جلوگیرى کنند.

ارسال دیدگاه