اعتراض کمیسیون همبستگی بین المللی “کارگران صنعتی جهان” به مقامات جمهوری اسلامی به خاطر اعدام ها

کمیسیون همبستگی بین المللی تداوم تهاجم لجام گسیخته علیه حقوق کارگران و انسان در ایران را محکوم میکند. کمیسیون همبستگی بین المللی خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی، و کارگران و دانشجویان زندانی می باشد

خطاب به مقامات جمهوری اسلامی ایران:
کمیسیون همبستگی بین المللی “کارگران صنعتی جهان” اعدام فرزاد کمانگر، معلم و فعال کارگری و حقوق انسانی و چهار زندانی سیاسی دیگر توسط جمهوری اسلامی ایران را قویا محکوم می کند.

جمهوری اسلامی ایران، کارگر آموزش و پرورش، معلم و فعال حقوق بشر، فرزاد کمانگر، و چهار زندانی سیاسی دیگر را در ۹ مه ۲۰۱۰ اعدام کرده است. طبق آخرین گزارشات، آقای فرزاد کمانگر، آقای علی حیدریان، آقای فرهاد وکیلی، خانم شیرین علم هولی و آقای مهدی اسلامیان همگی در تاریخ ۹ مه اعدام شده اند. هیچیک از وکلا و یا خانواده های این زندانیان از از این اعدامها با خبر نشده بودند.

کمیسیون همبستگی بین المللی تداوم تهاجم لجام گسیخته علیه حقوق کارگران و انسان در ایران را محکوم میکند. کمیسیون همبستگی بین المللی خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی، و کارگران و دانشجویان زندانی می باشد.

کمیسیون همبستگی بین المللی از دولت ایران می خواهد که حقوق کارگری و انسانی، ازجمله آزادی بیان و ابراز وجود و حق تشکل، تجمع و اعتراض را کاملا محترم شمرد. کمیسیون همبستگی بین المللی از جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به تعقیب و اذیت و آزار فعالین کارگری و حقوق بشر و سازمانهای سیاسی و عدالت اجتماعی پایان دهد و مانع فعالیتهای آنان نگردد.

دی ام کلوکر
رئیس کمیسیون همبستگی بین المللی کارگران صنعتی جهان

D.M. Kloker, Chair of the International Solidarity Commission of the I.W.W.
————————————————————–

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
International Alliance in Support of Workers in Iran
info@workers-iran.org

ارسال دیدگاه