حسنی امام جمعە ارومیە: کسانی کە میگویند خارجیها از ما پیشرفتەترند احمقند

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.