صفحه اصلی

 

دو مجموعه شعر از پرویز میرمکری، شاعر مقیم کانادا

 

شعر برای من انگیزه نمردن و ادامه هنوز است...

نمونه ای از این مجموعه:

چقدر در این باغ

در این قلمرو زشت کلاغ

سرهای طناز به دار آویخته اند

که سروهای ناز به شرم آمیخته اند

 

چقدر مذاب بر بال پروانه ها ریختند

که پرستوها به دنبال بهار گریختند

 

چقدر لبخند

پیر کردند در بند

که گیسوهای سنگسارشده سبز شده اند

و جنگل و بیابان در ایران بوی انسان می دهند.

 

 

انتشارات Beh Graphics

info@behgraphics.com

جهت سفارش کتاب، می توانید با شاعر تماس بگیرید:

تماس با پرویز میرمکری:

نمونه ای از این مجموعه:

از کوهستان های کردستان پرسیدم

چرا در این دامنه ها فقط تفنگ می روید

تکلیف گل چیست؟

رودخانه ای در آمد به صدا و گریست

که سرتاسر بهار باران گلوله در زخم ما زیست

----------------------------------------

انتشارات Beh Graphics

info@behgraphics.com

تماس با پرویز میرمکری: