شمارۀ هفدهم «اعتراض» (تریبون “نه” به وضعیت موجود) به پیشواز اول ماه می

اول ماه می، روز اعتراض انسانی علیه یک زندگی غیر انسانی است! اول ماه می، روز همبستگی کُل طبقه ی کارگر در برابر کُل بورژوازی و «روز اعتراض انسانی علیه یک زندگی غیر انسانی است.» کلیه ی خواست ها و مطالبات در همه ی اکسیونها، محافل و جشن ها در این روز، نباید از محور لغو کارمزدی و براندازی مالکیت خصوصی به دور باشد ….

—————————————————

دانلود شماره شانردهم «اعتراض»

http://lajvar.se/pdf/Eteraz-17.pdf

—————————————————

7402

—————————————————

دانلود شماره شانردهم «اعتراض»

http://lajvar.se/pdf/Eteraz-17.pdf

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.