سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: گرامی باد روز رزم جهانی طبقه کارگر

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، پیشاپیش فرا رسیدن روز جهانی کارگر را به کارگران نیشکر هفت تپه وتمامی کارگران جهان، شاد باش میگویید. ….

—————————————————

1-may

گرامی باد روز رزم جهانی طبقه کارگر

اول ماه مه روز همبستگی کارگران جهان در تقابل با ستم و استثمار سرمایه داری است.

کارگران جهان متحد شوید!
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، پیشاپیش فرا رسیدن روز جهانی کارگر را به کارگران نیشکر هفت تپه وتمامی کارگران جهان، شاد باش میگویید.

کارگران متحد هرگز شکست نمیخورند.
پیش به سوی اتحاد هرچه گسترده و سراسری با ایجاد وسازماندهی تشکل های مستقل کارگری در محیط کار وتولید.

یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.