شمارۀ شانزدهم «اعتراض» (تریبون “نه” به وضعیت موجود) منتشر شد

«سرمایه قدرت شخصی نیست؛ بلکه قدرت اجتماعی است. بنابراین اگر سرمایه به تملک جمعی تمام اعضای جامعه درآید، این ملکیت شخصی نیست که به تملک اجتماعی در می آید. فقط خصلت اجتماعی مالکیت تغییر می کند یعنی مالکیت خصلت طبقاتی خود را از دست می دهد .»
مانیفست کمونیست ….

—————————————————

دانلود شماره شانردهم «اعتراض»

http://lajvar.se/pdf/Eteraz-16.pdf

—————————————————

7259

—————————————————

دانلود شماره شانزدهم «اعتراض»

http://lajvar.se/pdf/Eteraz-16.pdf

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.