تکذیبیه سهیل عربی و آرش صادقی

بدینوسیله امضاء خودرا ازبیانیه اخیر تحت عنوان گذراز مانع اصلی را حذف وتکذیب میکنیم. ….

——————————————————–

sadeghi-arabi

تکذیبیه سهیل عربی و آرش صادقی

رادیوفرهنگ:
بدینوسیله امضاء خودرا ازبیانیه اخیر تحت عنوان گذراز مانع اصلی را حذف وتکذیب میکنیم.
زیرا بیانیه مذکور با سانسور و تغییرات مهمی منتشرشد که نه من ونه آرش صادقی هیچ یک باآن موافق نبودیم واین تغییرات باما هماهنگ نشده بود. وضمنن بشدت به این تحریف دروغگویی وسانسور اعتراض داریم،این احساس دوتایی تکذیبیه ست که ازاینجا به بعدش بنقل خود من است.

قطعا که ازدید من هرشکلی از مذهب ودیکتاتوری وسرمایه داری چه بعنوان کریدیکار کاپیتالیسم چه میلیتاری کاپیتالیسم وهرشکلی ازحکومت زد مردم چه بانام جمهوری‌ اسلامی چه سلطنت چه بامدیریت پهلوی، خامنه‌ای، رجوی، وهر واپسگرا فاسد وستمگردیگری مانع آزادی عدالت  برابری وزیست انسانیست، قطعا که خودرا یک برانداز وانقلابی میدانم اما من دروغ سانسور خرافات بیدادگری واپسگرایی وهرآنچه مانع آزادیست رابراندازی میکنم، من انقلاب میکنم برای اینکه آزادی بیان و آزادی اندیشه داشته باشیم، بنابراین بیانیه ای که منتشرشد هرگز با اندیشه های من نزدیک نیست وحتی تناقض دارد وصراحتا میگویم این بیانیه بنفع سازمان واپسگرایی که تفاوت چندانی باحکومت خامنه ای ندارد تغییر کرده است به همین دلیل امضاء خود را از پای آن حذف میکنم. والبته اصلاح وتاکید میکنم ته وضع قانون بدتری نه سلطنت نه رهبری بلکه آزادی وبرابری، نه شاه میخوایم نه ملا نه سانسور و  نه ارتجاع، بلکه برابری وشوری، نه اینوری نه اونوری نباشه جور رهبری.

آنچه نمیخواهیم دروغ سرکوب و ارتجاع مذهب هرشکلی از برده داری وسرمایه داری.
وآنجه میخواهیم راستی درستی، آزادی مدیریت براساس نیازهای واقعی هرصندیکا که آنرا سکولاریسم نامیده اند، که دشمن خرافه پرستی وارتجاع است، وبه واپسگرایان یادآوری میکنم باحذف واژه سکولاریسم نمیتوان میل بشر به آزادی را سرکوبکرد، همانطور که باسالها حبس وشکنجه نشده است، وحالا یک توضیح که بدهم قراربود واکنشی به چرندیات خامنه ای نشان داده بشود اما متنی که نوشتیم بسیار بسیار تغییر کرده وبه نفع سازمان واپسگرای رجوی تغییر کرده بدون هماهنگی باما این متن منتشر شده تغییرات زیادی کرده که من وآرش صادقی باآن مخالفیم و امضاء خودمان را حذف میکنیم ازآن، ما این متن راامضاء نکردیم ومتنی که مانوشتیم بسیار بسیار مطابق بوده با سکولاریسم، خواسته سکولاریسم ما حذف شده به خواسته شوراحذف شده وهرچه بنفع خودشان بوده گذاشتن ونشان میدهد فرقی باجمهوری اسلامی ندارند.

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.