پیام نوروزى زندانیان سیاسى رضا مهرگان و حمید حاج جعفر کاشانى: زندگی را فهمیدیم، یک بلیط مرگ گرفتیم و هنوز در سفریم…

ما زندانیان سیاسی و عقیدتی در بند زندان‌های رژیم آخوندی از تهدیدها و جابه جایی ها حراسی نداشته، بلکه مصمم تر از پیش به مبارزه تا سرنگونی ادامه خواهیم داد. زمانه، کیفر بیداد سخت خواهد داد ….

——————————————————–

7123

پیام نوروزى زندانیان سیاسى رضا مهرگان و حمید حاج جعفر کاشانى: زندگی را فهمیدیم، یک بلیط مرگ گرفتیم و هنوز در سفریم…

چندی می پنداشتیم که به انتهای راه رسیده ایم، لکن تنها از سدها گذشته بودیم در راه سفر!

باید از گفتنی هایی گفت که بسیاری آن را میدانند ولی جرأت ابراز آن را حتی برای خودشان ندارند. اینکه ما بگوییم مردم قربانی های بی گناه هستند توهین به شعور و غیرت هر مرد و زن و هر انسانیست.
هر کدام از ما قدرت تصمیم گرفتن داریم! با آوردن این بهانه که کاره ای نیستیم یا پول و قدرت نداریم نمی توانیم از زیر بار تعهد شانه خالی کنیم. پس اگر یکپارچه شویم قطعا این رژیم منفور آخوندی را سرنگون خواهیم ساخت.

ما زندانیان سیاسی و عقیدتی در بند زندان‌های رژیم آخوندی از تهدیدها و جابه جایی ها حراسی نداشته، بلکه مصمم تر از پیش به مبارزه تا سرنگونی ادامه خواهیم داد.

زمانه، کیفر بیداد سخت خواهد داد…

دوباره می سازمت وطن اگرچه با خشت جان خویش/ ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخوان خویش

حمید حاج جعفر کاشانی
رضا مهرگان

——————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.