عطا باباخانی بازرس سندیکای کارگران شرکت واحد طی احضاریه ای کتبی به پلیس اطلاعات وامنیت کرج احضارشد

آقای عطا بابا خانی از اعضای فعال سندیکای کارگران شرکت واحد طی تماس تلفنی و احضاریه کتبی که در هجدهم بهمن ماه بدستش رسیده باید ظرف پنج روز آینده خودش را به مقرر پلیس اطلاعات وامنیت کرج معرفی نماید. ….

—————————————————-

6760

عطا باباخانی بازرس سندیکای کارگران شرکت واحد

عطا باباخانی بازرس سندیکای کارگران شرکت واحد طی احضاریه ای کتبی به پلیس اطلاعات وامنیت کرج احضارشد

براساس اطلاعاتی که ازطریق ثنا درمورد پرونده این فعال سندیکایی بدست آمده ، پرونده جدیدی با اتهام برهم زدن امنیت کشور در تاریخ دوم بهمن ماه از سوی دادسرای انقلاب کرج برای ایشان بازشده است.
آقای باباخانی راننده ی بازنشسته شرکت واحد ، از اعضای فعال سندیکای کارگران شرکت میباشد که همچنان در پیگیری حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مشارکت دارد.

سندیکای کارگران شرکت واحد هرگونه پرونده سازی برای اعضای فعال سندیکا و فعالین کارگری و بازنشسته را محکوم میکند و خواستار منع تعقیب و پرونده سازی علیه عطاباباخانی میباشد.

6761

t.me/vahedsyndica

————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.