تبعیض سیستماتیک پالایشگاە نفت ستارە خلیج فارس علیە کارکنان

پالایشگاە نفت ستارە خلیج فارس حقوق سرپرستان و مدیران را ٣٠ درصد افزایش دادە است اما مشکل بیش از ۵٠٠ تن از کارکنان کە هنوز فاقد عنوان شغلی هستند را حل نمی کند. ….

——————————————————-

6683

تبعیض سیستماتیک پالایشگاە نفت ستارە خلیج فارس علیە کارکنان

منابع آواتودی در این پالایشگاە می گویند پس از اعتراض کارکنان بە عدم حل مشکل شغلی آنها و افزایش حقوق مدیران، محمد علی دادور، مدیر عامل پالایشگاە تمام سرپرست ها را احضار و بە آنها گفتە است کە این خبر را تکذیب کنند. دادور بە تمام سرپرست ها گفتە است: این خبر نباید تحت هیچ عنوانی بە تهران برسد. همچنین برای جلوگیری از اعتراض بیشتر کارکنان فاقد سمت شغلی، دادور با پیشنهاد، زیگلری مدیر سایت قرار است عناوین شغلی را (نە بر مبنای قوانین وزارت نفت، بلکە بر اساس قوانین من درآوردی) بە این کارکنان بدهند کە حقوق و مزایای آنها کاهش پیدا می کند. بە گفتە این منابع برای بیشتر این کارکنان سمت های تکنسین درجە ١، ٢ و ٣ در نظر گرفتەاند. زیگلری و دادور کارکنان را تهدید کردەاند کە هرکسی اعتراض کند اخراج می شود.

——————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.