شکاف عمیق بین قدرت خرید و قیمت حقیقی مسکن

در سال ۱۳۹۹ شکاف بین قدرت خرید و قیمت حقیقی مسکن به بالاترین حد تاریخی خود صعود کرده است. ….

————————————————————

6658

شکاف عمیق بین قدرت خرید و قیمت حقیقی مسکن

در سال ۱۳۹۹ شکاف بین قدرت خرید و قیمت حقیقی مسکن به بالاترین حد تاریخی خود صعود کرده است. دو شوک متوالی قیمت ارز در ۳ سال اخیر زمینه ساز افزایش قیمت دارایی ها و از جمله زمین و مسکن شده است.

نظر به کاهش قدرت خرید مردم، چنان چه تجربه ۴ سیکل سه دهه گذشته نشان داده است، دو روند در ۴ سال آینده اتفاق خواهد افتاد:

۱- رکود شدید در بازار مسکن
۲- کاهش شدید قیمتی حقیقی و تا حدی قیمت اسمی مسکن

آزمندی و طمع فروشندگان و سازندگان مسکن که در پی کسب سود بالا هستند مانع از واقعی شدن قیمت زمین و مسکن می گردد که البته زیان فروشندگان و سازندگان را نظر به فریز شدن سرمایه آنها (با  بازده پایین یا منفی) مانند سالهای ۹۶-۱۳۹۲ و سیکل های قبلی در پی خواهد داشت.

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.