سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه : “شورای اسلامی کار” نتیجه و حاصل سرکوب خشن شوراهای کارگری در سال ۱۳۵۷ است

شورای های اسلامی کار در همان روز های بعد از قیام سال ۱۳۵۷ در راستای سرکوب تشکل های کارگری وارد صحنه شده است. تشکل های  ضد کارگری ( از جمله شورای اسلامی کار، خانه کارگر و دیکر نهاد های دست ساز حکومتی) از همان ابتدا بعنوان بازوی سرکوب نهاد های امنیتی، در سرکوب جنبش کارگری ایران نقش برجسته ای داشته است. ….

—————————————————————-

7tapeh-mosht

“شورای اسلامی کار” نتیجه و حاصل سرکوب خشن شوراهای کارگری در سال ۱۳۵۷ است

طبقه کارگر در ایران از حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری محروم است.

فعالین و نمایندگان کارگری که اقدام به ایجاد تشکل های مستقل (مستقل از دولت و تمامی نهاد های سرمایه سالار، سازمان و احزاب باشد) می کنند، شدیدا مورد حمله قرار گرفته، اخراج، بازداشت و زندانی می شوند.

تشکل های مستقل کارگری اگر توانستند در دوره ای با اتکاه به نیروی کارگران در محیط کار ایجاد شودند، بعدا  اعضای این تشکل ها از طرف نهاد های اطلاعاتی امنیتی ،تحت عناوین  مختلف، تهدید، بازداشت و زندانی شدند و با ایجاد فضای رعب و ترس و وحشت، و با استفاده از تمامی امکانات و عوامل خود از پیوستن کارگران به این تشکل ها جلوگیری بعمل آوردند.

اما وقتی کارگران در جریان مبارزه خواستار ایجاد تشکل می شوند، کارفرمایان در همراهی با مراکز وابسته به قدرت، از جمله اداره کار، وزارت  کشور، پلیس و اداره اطلاعات، پیشنهاد ایجاد” تشکل شورای اسلامی کار” را  مطرح می کنند، چرا؟ چون “شورای اسلامی کار” تشکل صاحبان سرمایه است و قرار است به نام کارگر از منافع خرد و کلان صاحبان سرمایه به دفاع بر خیزد. در این‌ میان تعدادی افراد کارگر فریب خورده و بعضا خود فروش حاضر می شوند عضو این تشکل ضد کارگری شوند تا  منافع طبقاتی طبقه کارگر را فدای منافع طبقه سرمایه دار کنند.

شورای های اسلامی کار در همان روز های بعد از قیام سال ۱۳۵۷ در راستای سرکوب تشکل های کارگری وارد صحنه شده است.
تشکل های  ضد کارگری ( از جمله شورای اسلامی کار، خانه کارگر و دیکر نهاد های دست ساز حکومتی) از همان ابتدا بعنوان بازوی سرکوب نهاد های امنیتی، در سرکوب جنبش کارگری ایران نقش برجسته ای داشته است.

در سال ۱۳۵۷ وقتی شوراهای کارگری که  توانسته بودند در بعضی از مراکز تولیدی کنترل کارگری را اعمال کنند، اعضای شورای اسلامی کار و خانه کارگر، با شناسایی  فعالین تشکل های سندیکای و شورایی، اعضای تشکل های کارگری را  روانه زندان کردند و تعدادی از کارگران و پیشروان کارگری به جوخه اعدام سپرده شدند.

نمونه دیگری این اقدامات ضد کارگری که توسط شورای اسلامی کار و خانه کارگری ها انجام گرفته حمله آنها با چماق و چاقو  به جلسه اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد بود.

شورای اسلامی کار، یک تشکل کارفرمایی و ضد کارگری است که لکه های ننگ بی شماری را بر پیشانی خود دارد.

” شورای اسلامی کار” تحمیل شده به کارگران‌ هفت تپه در آخرین اقدام ضد کارگری خود طی روز های گذشته در یک  گزارش کاملا کذب اعلام کرده است که کارگران هفت تپه تمام حقوق و مزایای خود را دریافت کرده اند و هیچ طلبی نسبت به کار فرما ندارند.
این یک دروغ آشکار  است!

شوراهای اسلامی کار، قانونا مشاور  سرمایه داران در محل کار هستند!

کارگران هفت تپه با عملکرد های ضد کارگری شورای اسلامی کار آشنایی دارند و اعضای این تشکل ضد کارگری باید از حضور خود در چنین تشکلی شرم داشته  باشند.
کارگران هفت تپه حق دارند که تشکل مستقل خود را داشته باشند، تشکلی که نه در راستای همکاری با صاحبان سرمایه  بلکه در راستای  مبارزه طبقاتی بر علیه استثمارگران و ستم گران گام بر دارد.

مبارزه بر علیه استثمار، تبعیض، نابرابری، فقر و نداری و… و در یک کلام مبارزه بر علیه نظام سرمایه داری .
نابود باد “تشکل ضد کارگری شورای اسلامی کار”
زنده باد تشکل های مستقل کارگری که با مبارزه طبقاتی و آشتی ناپذیر در خدمت  منافع طبقاتی کارگران قرار دارند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۲۴ دی ماه ۱۳۹۹
Sandika7tapeh@

———————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.