اطلاعیه جمعی از فعالین حقوق زن در سنندج در اعتراض به قتل ناموسی سرگل حبیبی

ما از همە سازمانها سیاسی، اجتماعی، تشکلهای کارگری و نهادهای اجتماعی، فرهنگی و از همە انسانهای آزادیخواە و شرافتمند میخواهیم برای تغییر قانون تبعیض آمیز علیە حقوق زنان و همچنین در نقد و افشای پدیدە عقبماندە فرهنگ ضد زن و مردسالاری با ما همصدا و با هم برای بجازات قاتلین زنان و نقض کنندگان حقوق زنان بمیدان بیایند! ….

———————————————-

6117

اطلاعیه جمعی از فعالین حقوق زن در سنندج در اعتراض به قتل ناموسی سرگل حبیبی

زن ناموس هیچ کس نیست!
در محکومیت قتل ناموسی سرگل حبیبی!

روز یکشنبه ۹ آذر ٩٩ در سنندج، سرگل حبیبی ٣١ ساله توسط برادرانش، حسن و اسماعیل مانند داعشیها بە شکل فجیعی سرش را از تن جدا کردە و بە قتل رساندند. دادستان عمومی و “انقلاب” سنندج  ضمن تائید این خبر، از بازداشت و انتقال متهمان به زندان خبر داده است. در قوانین مصوب حکومت تخفیف در مورد قتلهای ناموسی در نظر گرفتە شدە است. همین تخفیفهای مجازاتی در کنار مماشات با ناموسپرستی و تبلیغات تبعیض آمیز در مورد زنان موجب رشد فرهنگ ضدیت با حقوق زن و همچنین مردسالاری شدە است کە قتلهای ناموسی درپرتو این قوانین و این فرهنگ رایج اجرا و اعمال میشود.

طبق گزارشاتی کە منتشر شدە است، سرگل حبیبی قبلا در بازداشت پلیس بودە است، با مراجعە خانوادە بە ادارە پلیس قاضی کشیک بدون در نظر گرفتن شرایط امنیت جانی سرگل حبیبی، او را ساعت ٣ بامداد روز ٩ آذر تحویل خانوادەاش میدهد کە یک ساعت بعد حسن و حسین خواهرشان را بە محلی خارج از شهر متقل کردە و در نهایت بیرحمی او را بە قتل میرسانند.

ما فعالین حقوق زن در سنندج ضمن محکوم کردن قتل سرگل حبیبی و پدیدە قتلهای نامسوی خواهان تغییر قانون تبعیض آمیز علیە حقوق زنان هستیم.
زن ناموس مرد نیست! قانون  باید حقوق برابری زن و مرد را برسمیت بشناسد!

برای ریشەکن کردن قتلهای ناموسی، باید با ارادە تودە مردم و ازجملە زنان بتوانیم در کنار تغییر قانون در مقابل فرهنگ ضد زن و فرهنگ عقب ماندە مردسالاری هم مقاومت اجتماعی ایجاد کنیم کە پدیدە زشت و شنیع زن کشی و قتلهای ناموسی را بە زبالە دان تاریخ بریزیم.

ما از همە سازمانها سیاسی، اجتماعی، تشکلهای کارگری و نهادهای اجتماعی، فرهنگی و از همە انسانهای آزادیخواە و شرافتمند میخواهیم برای تغییر قانون تبعیض آمیز علیە حقوق زنان و همچنین در نقد و افشای پدیدە عقبماندە فرهنگ ضد زن و مردسالاری با ما همصدا و با هم برای بجازات قاتلین زنان و نقض کنندگان حقوق زنان بمیدان بیایند!

جمعی از فعالین حقوق زن سنندج
١۶ آذر ۹۹

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.