کتاب «سازمان چریکهای فدایی خلق (اقلیت)»، نوشته م. دلاشوب

نوشتن درباره “سازمان چریکهای فدایی خلق ایران” از انشعاب خرداد ۱۳۵۹ به بعد، کار بسیار دشواری است. طی مدتی کمتر از یک دهه، چنان آشوب و ازهمگسیخته گی در کارنامه این شاخه ی جدا شده میبینیم که احتمالا جز رهبران و اشخاصِ درگیر در ماجرا، کمتر کسی بتواند این تاریخچه را دنبال کند ….

—————————————————

tashakolhaye-fadai

کتاب سازمان چریکهای فدایی خلق (اقلیت)

نوشته م. دلاشوب

نوشتن درباره “سازمان چریکهای فدایی خلق ایران” از انشعاب خرداد ۱۳۵۹ به بعد، کار بسیار دشواری است. طی مدتی کمتر از یک دهه، چنان آشوب و ازهمگسیخته گی در کارنامه این شاخه ی جدا شده میبینیم که احتمالا جز رهبران و اشخاصِ درگیر در ماجرا، کمتر کسی بتواند این تاریخچه را دنبال کند. درگیری ها و انشعابات عجیب و غریب، رقابت های ناسالم اعضای رهبری و توطئه گری علیه یکدیگر؛ فساد مالی، بی اعتمادی، بدبینی و رفیق کشی؛ محفلیسم و حذف فیزیکی یا “زیرضرب” فرستادن اعضای مخالف یا معترض؛ ارتباط و همکاری با دوََل ارتجاعی و امپریالیستی و… متاسفانه اینها صفات و ویژه گی هایی نیست که همینطور پشت سرهم ردیف کرده باشیم. برای تک تک آنها فاکت و مورد تاریخی وجود دارد که در این پرونده به آنها خواهیم پرداخت.

دریافت کتاب از آدرس زیر:
http://lajvar.se/pdf/tashakolhaye-fadai.pdf

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.