وابستگی حداقل ۴۰ درصدی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نفت

کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند در سال‌های آینده به اندازه کل منابع عمومی بودجه باید اصل و سود اوراق را باز پرداخت کرد که بار مالی سنگینی به بودجه و کشور وارد می‌کند. ….

——————————————————–

6066

وابستگی حداقل ۴۰ درصدی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نفت

مقایسه منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، گویای انحراف چشمگیر از هدف گذاری ترسیم شده بوده به طوری که وابستگی بودجه به نفت به حداقل ۴۰ درصد رسیده است.

ارقام نفتی بودجه ۳۴۴.۵ هزار میلیارد تومان بوده که سهم حداقل ۴۰ درصدی از منابع ۸۴۱ هزار میلیاردی لایحه بودجه سال آینده را به خود اختصاص داده زیرا این رقم بدون در نظر گرفتن ۴.۲ میلیارد یورو برداشتی از صندوق توسعه ملی در تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ محاسبه شده است.

کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند در سال‌های آینده به اندازه کل منابع عمومی بودجه باید اصل و سود اوراق را باز پرداخت کرد که بار مالی سنگینی به بودجه و کشور وارد می‌کند.

——————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.