کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری: بار دیگر شلاق توحش سرمایه بر پیکر کارگران!

پیش تر نیز ما شاهد اجرای چنین احکام وحشیانه و قرون وسطایی در مورد کارگران بوده ایم. صدور و اجرای چنین احکامی هدفی جز تحقیر کارگران و ایجاد ترس و برقراری فضای خفقان وسکوت به منظور عقب راندن اعتراضات کارگران ندارد. هرضربه شلاق بر پیکر یک کارگر در واقع هشداری به کل طبقه کارگرایران است. ….

—————————————————-

davoud-rafiee-1

بار دیگر شلاق توحش سرمایه بر پیکر کارگران!

داوود رفیعی کارگر اخراجی شرکت پارس خودرو که برای پیگیری وضعیت خود به دادسرا مراجعه کرده بود، بدون اطلاع قبلی و بدون این که حکم‌ قطعی ای در این باره وجود داشته باشد، به ناگهان توسط ماموران اجرای احکام قوه قضاییه، هفتاد و چهار ضربه شلاق خورد.

وی که به دلیل اعتراض برای احقاق حقوق حقه خود و سایر همکاران در شرکت پارس خودرو اخراج شده بود، در فروردین ماه سال ۹۷ در اعتراض به اخراج خود مقابل وزارت کار دست به اعتصاب غذا زده و پس از سه روز با وعده رسیدگی به مطالباتش از اعتصاب غذا دست کشید. وی در ۲۳ اردیبهشت ۹۷، هنگامی که برای پیگیری مطالباتش به وزارت کار مراجعه کرده بود و قصد داشت پیشنهاد رشوه ۲۰۰ میلیونی وزیر کار را افشا کند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و خرداد ماه همان سال با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. این کارگر شریف و حق طلب به جرم افشای پیشنهاد رشوه وزیر کار و باشکایت او محکوم به شلاق شد.

از آنجایی که اخیرا دستگاه قضایی، وثیقه گذار را تحت فشار قرار داده، داوود رفیعی به منظور پیگیری به دادسرا مراجعه نمود که وحشیانه شلاق خورد.

پیش تر نیز ما شاهد اجرای چنین احکام وحشیانه و قرون وسطایی در مورد کارگران بوده ایم. صدور و اجرای چنین احکامی هدفی جز تحقیر کارگران و ایجاد ترس و برقراری فضای خفقان وسکوت به منظور عقب راندن اعتراضات کارگران ندارد. هرضربه شلاق بر پیکر یک کارگر در واقع هشداری به کل طبقه کارگرایران است.

سرمایه داری برای سرکوب کارگران از امکانات وسیع حقوقی، پلیس، رسانه و…برخورداراست و کارگران برای عقب راندن حافظان و مدافعان سرمایه راهی جز اتحاد و همبستگی و تکیه بر نیروی جمعی و شورایی خود ندارند.

ما ضمن محکوم نمودن احکام وحشیانه و بازداشت و شلاق این کارگر شجاع و مبارز، خواهان لغو و برچیدن این قبیل احکام ضدکارگری و ضدانسانی بوده و بار دیگر تاکید می کنیم که چنین شیوه‌هایی به هیچ وجه قادر نخواهد بود جنبش اعتراضی کارگران و دیگر جنبش های اجتماعی را که برای بهبود شرایط کار و زندگی خود و همکاران و از میان برداشتن فقر و فلاکت در جامعه تلاش و مبارزه می کنند به عقب  نشینی وادار کرده، آن ها را به سکوت و خاموشی بکشاند.

برقرار باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران علیه سرمایه

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
هفتم آذرماه ۱۳۹۹
https://t.me/khamahangy

———————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.