انشا در مورد “کرونا”: “دوران کرونا رو چطور گذراندید؟”

ما در دوران کرونا به حرف مسئولین خود گوش میکنیم،
یک مسئول گفت کرونا خطرناک است؛ ما به خانه رفتیم، مسئول دیگر گفت کرونا مثل سرماخوردگی است؛ پس ما بیرون آمدیم ….

—————————————————-

5836

انشا در مورد “کرونا”

“دوران کرونا رو چطور گذراندید؟”

ما در دوران کرونا به حرف مسئولین خود گوش میکنیم،
یک مسئول گفت کرونا خطرناک است؛
ما به خانه رفتیم،

مسئول دیگر گفت کرونا مثل سرماخوردگی است؛
پس ما بیرون آمدیم،

مسئول دیگر گفت کرونا میکشد؛
پس دوباره به خانه رفتیم،

مسئول دیگر گفت باید همه جا باز شود‌؛
پس ما دوباره بیرون آمدیم،

مسئول دیگر گفت وضعیت قرمز است؛
پس ما به خانه رفتیم،

مسئول دیگر گفت وضعیت زرد است؛
پس بیرون آمدیم،

مسئول دیگر گفت ما واکسن ساختیم،
همه بیرون آمدیم؛

مسئول دیگر گفت امیدی به واکسن تا دو سال نیست؛
پس به خانه رفتیم،

مسئول دیگر گفت کرونا صبح ها میخوابد و شب ها بیدار است؛
و ما ساعت ۱۸ به خانه هایمان رفتیم،

الان هم دم در نشستیم ببینیم مسئول دیگر چه میگوید.

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.