“کارگران هفت تپه باز به میدان آمدند!”، از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه، بازگشت به کار، کارگران اخراجی و اخراج نیروهای سرکوبگر در کارخانه حمایت نمائیم!

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور با تمام نیرو نه تنها از مبارزات و اعتصابات کارگران هفت تپه حمایت میکند، بلکه اخبار اعتراضات و نیز جلب همبستگی بین المللی از کارگران هفت تپه را در دستور خود داشته و با تمام توان در این راه تلاش خواهد نمود. ….

———————————————

7tapeh-mosht

کارگران هفت تپه باز به میدان آمدند!

از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه، بازگشت به کار، کارگران اخراجی  و اخراج نیروهای سرکوبگر در کارخانه حمایت نمائیم!

کشمکش طبقاتی سندیکای نیشکر هفت تپه به اشکال اعتراض و اعتصاب در کسب مطالبات و بویژه لغو خصوصی سازیها، افشای چپاولگران و اخلاسگران هنوز به قوت خود باقی است.

اعتراض و اعتصاب کارگران به اخراج ۱۵ نفر از کارگران مبارز نیشکر هفت تپه و علیه حضور نیروهای یگان ویژه و سرکوبگر در داخل نیشکر هفت تپه و پادگانی نمودن کارخانه در ادامه همان اعتصابات ۷۳ روز کارگران ادامه دارد. رژیم جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن خواستها و مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه از هر حربه و ترفندی استفاده نموده تا از حقانیت این اعتراضات بکاهد. در تقابل با این اعمال وحشیانه رژیم که با اخراج کارگران و بسیج نیروهای نظامی در محیط کارخانه همراه میباشد، کارگران نیشکر هفت تپه با جلوگیری از ورود عاملی مدیرعامل انتصابی، دشمن تا دندان مسلح را با اتحاد و نیروی متشکل طبقاتی خود به مصاف طلبیده اند.

تا کنون نه احضار و تهدید و زندان و بگیر و ببند، نه گرمای ۵۰ درجه و شرایط کرونایی، نه اخراجهای دسته جمعی و تجمع نیروهای سرکوبگر و نظامی و پادگانی نمودن کارخانه، نتوانسته خللی در اراده‌ی استوار کارگران هفت‌تپه در پیگیری برای کسب مطالباتشان بوجود بیآورد. مقاومت و ایستادگی کارگران با اتکاء به نیروی خود توجه بخشهای زیادی از جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی را بخود جلب نموده است.

سرکوب بی رحمانه و وحشیانه اعتراضات کارگری نیشکر هفت تپه برای کسب خواستها و مطالبات از طرف رژیم سرمایه داری اسلامی از سر استیصال و بن بستی است که در شرایط فعلی با آن روبرو است. حتی خود دست اندرکاران رژیم اذعان میکنند که برای به تعویق انداختن خلع ید اسدبیگی، توطئه ها و اخراجهای غیر قانونی را صحنه سازی میکنند.

حرکت همبسته و متحد کارگران نیشکر هفت تپه نیازبه حمایت و همبستگی از طرف صنایع و بخشهای دیگر جنبش کارگری را دارد. با متحد شدن جنبش کارگری در سطح وسیع، نه تنها کارگران به خواسته های برحق خود میرسند، بلکه قادر خواهند بود که سرکوبهای سیستماتیک رژیم را نیز خنثی کنند.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور با تمام نیرو نه تنها از مبارزات و اعتصابات کارگران هفت تپه حمایت میکند، بلکه اخبار اعتراضات و نیز جلب همبستگی بین المللی از کارگران هفت تپه را در دستور خود داشته و با تمام توان در این راه تلاش خواهد نمود.

اعتصاب و مبارزه کارگران و سندیکای کارگران هفت تپه مبارزه ماست!
زنده باد اعتصاب، زنده باد سندیکای کارگران هفت تپه!

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
نوامبر ۲۰۲۰
http://nahadha.blogspot.com

———————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.