شمارۀ یازدهم «اعتراض» (تریبون “نه” به وضعیت موجود) منتشر شد

”همروند با رشد بورژوازی یعنی سرمایه، پرولتاریا یعنی طبقه کارگر نیز رشد می کند. کارگران فقط در صورتی می توانند زندگی کنند که کار بیابند و فقط در صورتی کار می یابند که کار شان سرمایه را افزایش دهد .” مانیفست کمونیست ….

—————————————————

دانلود شماره یازدهم «اعتراض»
http://lajvar.se/pdf/Eteraz-11.pdf

—————————————————

5730

—————————————————

دانلود شماره یازدهم «اعتراض»
http://lajvar.se/pdf/Eteraz-11.pdf

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.