تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در حمایت از همکاران بازداشتی

امروز شنبه کارگران بخش‌های داخلی در اعتراض به بازداشت چهار همکار خود آقایان بهمنی، حیوری، ممبینی و عباسی منجزی در مقابل دفتر مدیریت شرکت تجمع کردند. ….

————————————————–

5641

تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در حمایت از همکاران بازداشتی

امروز شنبه کارگران بخش‌های داخلی در اعتراض به بازداشت چهار همکار خود آقایان بهمنی، حیوری، ممبینی و عباسی منجزی در مقابل دفتر مدیریت شرکت تجمع کردند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از خواست کارگران، خواهان آزادی تمامی کارگران بازداشت شده می‌باشد.
تهدید ارعاب و هر گونه پرونده سازی برای کارگران محکوم است.

شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

—————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.