بهروز سورن: سیزده هزار پناهجو ابزار فشار و قربانی معاملات سیاسی و اقتصادی میان اردوغان و اروپای متحد

با وقوع سیل اخیر بسیاری از چادرهایی که پس از آتش سوزی در محل جدید برقرار شده بود از میان رفته اند و بسیاری از پناهجویان آواره و بی سرپناه شده اند در تمام مقر جدید که گفته میشود چندین هزار چادر را در برمیگیرد دوش حمام موجود نیست و در سرمای موجود و در پیش, بسیاری از پناهجویان در آب دریا خود را می شویند. سردی زمستان در پیش است و نگاه سرد دول اروپایی هزاران آواره و درمانده را بدرقه می کند. تراژدی دلخراش جدیدی در جهنم مهاجران در برابر چشمان ماست اما میتوان با اعتراضات گسترده از آن جلو گرفت.علیرغم کمک های بیدریغ سازمانها و نهادهای مردمی و بین المللی برای بهبود شرایط زیستی پناهجویان در موریا اما در این راستا موفقیت کمی داشته اند ….

——————————————————

5507

بهروز سورن: سیزده هزار پناهجو ابزار فشار و قربانی معاملات سیاسی و اقتصادی میان اردوغان و اروپای متحد

در شرایط و اوضاع و احوال کرونایی که دنیا را بخود مشغول کرده است و بسیاری از دول جهان را همراه با اقتصاد این کشورها در آستانه فروپاشی قرار داده است, در ناکجاآباد موریا سیزده هزار پناهجو از کودک و سالخورده نه تنها با ویروس همه گیر کرونا درگیرند که از زمین و هوا بر آنان میبارد. هنوز خاکستر سرپناه اجباری قبلی شان در موریا باقی است و دود ناشی از آتش سوزی گسترده اماکن اسکا ن شان که چندی پیش اتفاق افتاد , فرو نخفته است که چادرهای اضطراری شان در مکان جدید را سیل برده است. شدت این سیل بقدری بوده است که کف چادرهای باقی مانده نیز آب گرفته است و در این چادرها نه میتوان نشست و نه خوابید.

اختاپوس مرک و نیستی و بیماری آنها را رها نمیکند. موریا آبستن فاجعه ای بزرگ است. کرونا, آتش سوزی, سرمای زمستانی در پیش , باران و سیل و بیماریهای واگیر ناشی از کمبودهای بهداشتی و آب آشامیدنی, درگیری های ملیتی در میان آنها, بیماری های روحی گسترده و خرناسه دسته ها و طیفهای فاشیستی محلی, قوانین ضد انسانی پذیرش پناهنده گی از سوی اتحادیه اروپا در شرایط موجود, همه و همه  جان سیزده هزار پناهجوی درمائده را تهدید میکند. برخی از پناهجویان با مشاهده شرایط زیستی در موریا گفته اند اگر میدانستیم چه در انتظارمان خواهد بود زیر بمبارانها و انفجار خمپاره ها میماندیم.

چادرهای اضطراری آنها که توسط نهادهای حقوق بشری و بین المللی  پس از آتش سوزی ایجاد شده بود را سیل برد و بار دیگر گره کوری که از سوی اردوغان و همتاهایش در یونان و اتحادیه اروپا ایجاد شده است را به صدر اخبار رسانه ها مبدل کرد.

موریا بعنوان اردوگاه هزاران پناهجو در شکم اروپای متمدن همانند لکه ننگی بر وجدان بشری اروپائیان و نقشه جغرافیایی این قاره سبز درآمده است. قوانین پناهندگی امروزه و با سیل مهاجرانی که خانه و کاشانه خود را برای حفظ جان خود ترک کرده اند و همان ها که از جنک و تباهی و تحجر ناشی از حکومتهای خود و سیاستهای جنگ افروزانه و سودجویانه دول امپریالیستی گریخته اند بشدت غیر انسانی و انسان ستیزانه است.

مشاهده تصاویر و ویدئو های منتشر شده از این اردوگاه وحشتناک قلب هر انسانی را میفشرد و دولتهای اروپایی نظاره گر این فاجعه انسانی هستند. چنانچه این دول باندازه هر فروند جنگنده و تانکی که تا بحال به دولت های پناهنده ساز منطفه و قاره آفریقا, فروخته اند, یک پناهنده از موریا میپذیرفتند امروزه این اردوگاه پناهندگی موجود نبود.

با وقوع سیل اخیر بسیاری از چادرهایی که پس از آتشسوزی در محل جدید برقرار شده بود از میان رفته اند و بسیاری از پناهجویان آواره و بی سرپناه شده اند در تمام مقر جدید که گفته میشود چندین هزار چادر را در برمیگیرد دوش حمام موجود نیست و در سرمای موجود و در پیش, بسیاری از پناهجویان در آب دریا خود را می شویند. سردی زمستان در پیش است و نگاه سرد دول اروپایی هزاران آواره و درمانده را بدرقه می کند. تراژدی دلخراش جدیدی در جهنم مهاجران در برابر چشمان ماست اما میتوان با اعتراضات گسترده از آن جلو گرفت.

علیرغم کمک های بیدریغ سازمانها و نهادهای مردمی و بین المللی برای بهبود شرایط زیستی پناهجویان در موریا اما در این راستا موفقیت کمی داشته اند و چنانچه کمی عمیقتر به این معضل پناهنگی نظری بیافکنیم خواهیم دید که تنها  با پیشگیری از سودجوئی و ایجاد تشنج و جنگ افروزی از سوی کشورهای امپریالیستی است که میتوان این پیدده مهاجرت و پناهجویی را چهره معقولی داد. بعبارت دیگر تشنج زدایی را میبایست در برابر تشنج زائی و جنگ افروزی در برابر افکار عمومی جهانیان گذاشت و در برابر آن ایستاد

۲۰٫۱۰٫۲۰۲۰
——————–

گزارش زلمی نامور شاهد عینی این وقایع هولناک در جهنم پناهندگان بسیار گویاست.
کاراتپه یا موریای شماره ۲ – گزارش زلمی نامور از جزیره لسبوس برای “مبارزه برای جهانی بدون مرز”

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.