ترجمه جدید “نتایج و چشم اندازها” نوشته تروتسکى

در این جزوه تروتسکى جمعبندى خود از تجربه انقلاب ١٩٠۵ روسیه و چشم اندازش از انقلاب بعدى را ارائه داده است. ….

——————————————————-

ترجمه جدید “نتایج و چشم اندازها” از تروتسکى

Trotsky

در این جزوه تروتسکى جمعبندى خود از تجربه انقلاب ١٩٠۵ روسیه و چشم اندازش از انقلاب بعدى را ارائه داده است. تحلیل تروتسکى در این نوشته در واقع معرف اولین فرمولبندى جامع نظریه “انقلاب مداوم” است. نظریه اى که هر چند به اسم تروتسکى معروف شده اما به گفته خود تروتسکى در نظریات مارکس در باره انقلاب ١٨۴٨ آلمان ریشه داشت. در خود مارکس این نظریه متکى بر تئورى دیگرى بود که رئوس آن در مقدمه وى بر نقد فلسفه حق هگل بیان شده بود و تروتسکى تحت عنوان “قانون رشد ناموزون و مرکب” از آن یاد مى کند. این جزوه یکى از بهترین نمونه هاى استفاده از این قانون در تحلیل مارکسیستى از رشد سرمایه دارى در کشور هاى عقب افتاده است. نزدیکى پیش بینى هاى تروتسکى با آنچه ١١ سال بعد در انقلاب اکتبر رخ داد٬ شگفت آور است. این جزوه بهترین پاسخى است به سوالى که حتى یک قرن بعد از وقوع انقلاب اکتبر هنوز بسیارى از مدعیان را گیج کرده است و آن اینکه چرا انقلاب سوسیالیستى نخست در کشور عقب افتاده اى مثل روسیه بوقوع پیوست؟  در دوضاع فعلى که مسئله استراتژى انقلابى باید در دستور کار فورى سوسیالیست هاى انقلابى ایران قرار گرفته باشد٬ مطالعه این نوشته مى تواند بسیار روشنگر باشد.

گرایش سوسیالیزم انقلابى
revolutionary-socialism.com

مطالعه و دانلود “نتایج و چشم اندازها” در فرمت پى دى اف:

http://revolutionary-socialism.com

و یا

http://lajvar.se

———————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.