شمارۀ ۵۹ سوسیالیسم کارگری منتشر شد

شریه سوسیالیسم کارگری بازتاب دهنده مبانی نظری و مشی سیاسی سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان ….

————————————————–

5100

————————————————————-

http://lajvar.se/pdf/socialism-kargari-59.pdf

www.asrejadid.org
www.facebook.com/workersocialism
workersocialist.org

————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.