مجید حسینی خطاب به خاتمی: اول عذر خواهی کنید بعد تغییر گفتمان بدهید!

مشکل قطار آموزش امروز نیست که به سمت ناعدالتی و مافیا می رود مشکل ریلی است که شما گذاشته اید! ….

—————————————————

5085

مجید حسینی

آقای خاتمی
رئیس جمهوری اسبق ایران
شما در پیامتان برای اولین بار به‌شدت از عدالت آموزشی دفاع کرده‌اید!!
اول عذر خواهی کنید بعد تغییر گفتمان بدهید!!

بزرگترین ریل ناعدالتی آموزشی یعنی پولی کردن مدارس، خصوصی کردن آموزش و توزیع زمین رانتی برای مدارس پولی توسط معاون شما دکتر محمدعلی نجفی گذاشته شد!!

و در دوره دوم ریاست شما بر کشور آموزش هرچه خصوصی تر کنکور هرچه مهم تر و مافیایی تر، موسسات مافیای کنکور تاسیس، دانشگاه ها پولی و خصوصی و تعارض منافع در مدیران آموزشی به اوج خود رسید!!

آقای خاتمی؛ شما از دموکراسی حرف زدید اما آموزش را لیبرالیزه کردید!!
دموکراسی یعنی صدای مظلوم اما سرمایه داری آ آموزشی صدای مظلوم را از  سیستان و بلوچستان تا خوزستان خفه کرد.

آقای خاتمی؛
شما می توانید موضعتان را عوض کنید!!
می توانید عدالتخواه شوید!!
می توانید از عدالت در آموزش و درمان دفاع کنید!!
اما اول بگویید آن کارها اشتباه بوده و معذرت خواهی کنید
نمی شود علیه نتیجه کارهای خودتان حرف بزنید اما از اصل کار ها معذرت خواهی نکنید

مشکل قطار آموزش امروز نیست که به سمت ناعدالتی و مافیا می رود مشکل ریلی است که شما گذاشته اید!!!

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.