بازداشت و پرونده سازى براى ۱۳۰ شهروند عرب اهل روستاى ابوالفضل و جزئیات بیشتر در مورد اراضى این روستا + اسامى بعضى از شهروندانى که با قرار وثیقه آزاد شدند

مدتى پیش در مقابله با نیروى انتظامى و اجرائیات شهردارى، نیروهاى امنیتى بیش از ۱۳۰ نفر از اهالى روستاى ابوالفضل بازداشت کردند، این افراد مى گویند؛ در بازداشتگاه زیر فشار بودیم واز ما خواستند که تعهد بدهیم، موضوع انهدام وتخریب منازل را قبول کنیم اما اینکار را نکردیم و حتى یکى از مالکین بنام نادر لویمى که بنگاه دار است همچنان در بازداشت زیر شدیدترین فشار و بدون حق داشتن وکیل بسر مى برد و یکى از اهالى روستا به اتهام تحریک اهالى همچنان از روستا گریخته و تحت تعقیب است. ….

——————————————————————–

5030

بازداشت و پرونده سازى براى ۱۳۰ شهروند عرب اهل روستاى ابوالفضل و جزئیات بیشتر در مورد اراضى این روستا

اسامى بعضى از شهروندانى که با قرار وثیقه آزاد شدند

روستاى ابوالفضل (ابونخیلات) شهر اهواز بین شهرک زردشت و پایگاه پدافند هوائى در شمال غربى شهر اهواز واقع است. این روستا سابقاً زمین کشاورزى بوده و سپس توسط اهالى و با تغییر کاربری از کشاورزی به زمین شهری اهالى مبادرت به ساخت وساز کردند وهیچ نهادى یا سازمانى اعتراص نکرده است. روستاى ابوالفضل هم اکنون جزء بخش ۸ شهر اهواز و از ۱۲ خیابان تشکیل شده که در هر خیابان بیش از ۴۰ خانه ساخته شده است و متراژ زمین هاى نزدیک جاده اصلى هر مترى ۲ ملیون تومان معامله مى شود.

با طرح توسعه کلان شهر اهواز در سال هاى اخیر این روستا و زمینهاى حاشیه شهر اهواز مورد طمع خیلى از سازمانها و نهادها و افراد با نفوذ نظام قرار گرفته است و چندین هکتار از زمین هاى مردم توسط نهادهاى حکومتى از جمله #بنیاد_مستضعفان مورد تصرف قرار گرفتند.

اهالى روستاى ابوالفضل در دو سال اخیر چند بار به تهران رفته و جلساتى با بنیاد مستضعفان و نهادهاى دیگر داشته اند و بطور مسالمت آمیز خواستار حل قضیه بودند. اهالى روستا مى گویند:”ما سند مشاع و کشاورزى داریم و این زمین هاى آباء و اجداد ماست، با مراجعه به تهران به ما قول مساعد و حل موضوع را دادند.

▪️هالى مى گویند: در اهواز به ما گفتند، مدارک و متراژ را بیاورید همراه با مشخصات  املاک با( یو تی ام) و لیست کامل اهالی، این را صورت جلسه کردیم. بعد از مدتی، با گرفتن کارشناس ثبت اسناد و تهیه یو تی ام، آنچه که بنیاد اهواز خواست را تقدیم کردیم.متاسفانه بر خلاف قول و قرار هائی که داده شد و قرار بود مسئله حل و فصل شود کاملا قضیه بر عکس شد و آقایان موضوع تصرف را با جدیت بیشتری دنبال و زمانی نگذشت که برای بیش از ۱۳۰ نفر از اهالی روستا احضاریه دادگاه آمد. این افراد در بازداشت بودند وهم اکنون اکثر آنها با قرار وقیقه دوملیارد ریال براى هرکدام و بعضى با کارت کارمندى با فیش حقوقى با ضمانت آزاد شدند و پرونده آنها همچنان در دادگاه مفتوح است.

اهالى روستا اضافه مى کنند: اجرائیات شهردارى به همراه نیروى انتظامى هر چند روزى به ما هجوم مى کنند و تعدادى از منازل ما را تخریب مى کنند، حتى شبانه نیز هجوم مى کنند وباعث رعب و وحشت بین کودکان و زنان شده، اهالى روستا را به چند گروه تقسیم کردیم و هر شب نگهبانى مى دهیم.

مدتى پیش در مقابله با نیروى انتظامى و اجرائیات شهردارى، نیروهاى امنیتى بیش از ۱۳۰ نفر از اهالى روستاى ابوالفضل بازداشت کردند، این افراد مى گویند؛ در بازداشتگاه زیر فشار بودیم واز ما خواستند که تعهد بدهیم، موضوع انهدام وتخریب منازل را قبول کنیم اما اینکار را نکردیم و حتى یکى از مالکین بنام نادر لویمى که بنگاه دار است همچنان در بازداشت زیر شدیدترین فشار و بدون حق داشتن وکیل بسر مى برد و یکى از اهالى روستا به اتهام تحریک اهالى همچنان از روستا گریخته و تحت تعقیب است.

اسامى بعضى از شهروندانى که با قرار وثیقه آزاد شدند، بشرح زیر است:

١-جعفر لویمی(کعبى)،
٢-رحیم لویمى
٣-سعید لویمى،
۴-نادر لویمی(هنوز در بازداشت)
۵-یونس لویمى
۶-فاروق لویمى
٧-محمد لویمى
٨-عبدالامام لویمى،
٩-اسماعیل لویمى ،
١٠-حکیم لویمى ،
١١-حاج منصور لویمى
١٢-شجاع لویمى فرزند سعید ،
١٣-محمد لویمى فرزند سعید،
١۴-احمد لویمى فرزند سعید،
١۵-جعفر لویمى،
١۶-هاشم لویمى،
١٧- مالک لویمى
١٨-سعید غزى
١٩-صباح حراجى،
٢٠-کریم حراجی،
٢١-خلف حراجى،
٢٢-عادل حراجى،
٢٣-عدنان حراجى،
٢۴-رمضان حراجى،
٢۵-عبدالزهرا حراجى ،
٢۶-جمیل مروانى،
٢٧-على حیدرى،
٢٨-سعید سعیداوى،
٢٩-حکیم سعیداوى،
٣٠-سالم سعیداوى،
٣١-حاج عبدالنبى حلفى،
٣٢-عبدالساده حلفى،
٣٣-امید حلفى، على حلفى،
٣۴-حاج حسن حلفى صاب مسجد روستا(نیروها تلاش کردند مسجد را تخریب کنند) ،
٣۵-على عبیداوى،
٣۶-حسن غرباوى با دو فرزندش،
٣٧-محمد خالدی،
٣٨-ناصر خالدى،
٣٩-خالد عبیداوى ،
۴٠-ولید بروایه ،
۴١-على خسرجى،
۴٢-جوحى سیلاوى،
۴٣-حمود سیلاوى،
۴۴-جاسم سیلاوى،
۴۵-کاظم سیلاوى،
۴۶-حمید سیلاوى،
۴٧-سجاد شریفى(تحت تعقیب)،
۴٨-على مرعى
۴٩-حسین مرعى ،
۵٠-مهدى سیاحى ،
۵١-هادى سیاحى ،
۵٢-حسین سیاحى،
۵۴-محمد مغینمى،
۵۵-سید یوسف موسوى (آلبوشوکه)،
۵۶-جاسم عفراوى،
۵٧-مجید دغاغله،
۵٨-جاسم حیدرى،
۵٩-لفته غرباوى،
۶٠- عدنان سوارى

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.