فراخوان جمعی از تشکل های صنفی: از اعتصاب کارگران هفت تپه وسیعا حمایت کنیم

تشکلهای امضاء کننده، به همه بخش های کارگری و مردم محروم جامعه فراخوان می دهند تا همگام با بازنشستگان با برگزاری تجمعات حمایتی از کارگران هفت تپه در روز بیست و پنجم تیر حمایت کنند. ….

—————————————————-

7tapeh-neyshekar

جمعی از تشکل های صنفی خواستار شدند:
از اعتصاب کارگران هفت تپه وسیعا” حمایت کنیم

یکماه است که جامعه ملتهب و مردم جان به لب رسیده، اعتراض های کارگران نیشکر هفت تپه و مطالبات برحق شان را پیگیری می کنند. این اعتراض متحدانه که خیابان های شهر و کارخانه را به لرزه انداخته افکار عمومی را در حمایت از خود تحت تاثیر قرار داده است.
پیروزی آنان، پیشروی طبقه مزدبگیر اعم از شاغل، بازنشسته، بیکاران و همه آسیب دیدگان از وضعیت کنونی برای دستیابی به یک زندگی مرفه و آزادست.
این مقاومت ها و اعتراض های بخشی از پیکره تحول خواهی بنیادین یک طبقه بزرگ اجتماعی است که دیگر حاضر نیست مانند گذشته تن به ادامه فقر و گرسنگی و تحمل چنین زندگی دردآوری در دنیای پر از پیشرفت وامکانات کنونی دهد.

در تجمع روز ۲۵ تیر ۹۹ در مقابل سازمان تامین اجتماعی در کنار مطالبات و خواسته های بازنشستگان، پشتیبانی و حمایت قاطع خود را از مبارزات برحق کارگران نیشکر هفت تپه اعلام خواهیم کرد.

تشکلهای امضاء کننده، به همه بخش های کارگری و مردم محروم جامعه فراخوان می دهند تا همگام با بازنشستگان با برگزاری تجمعات حمایتی از کارگران هفت تپه در روز بیست و پنجم تیر حمایت کنند.

زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران و همه مردم محروم.

۲۴ تیر ۱۳۹۹

۱- اتحاد بازنشستگان ایران
۲- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار
۳- سندیکای نقاشان البرز
۴- شورای بازنشستگان ایران
۵- گروه کارگران و معلمان ۱۹ اسفند
۶- گروهی از فعالان کارگری سقز
۷- گروهی از فعالان لغو کار کودکان

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.