شماره ۵۸ سوسیالیسم کارگری منتشر شد

نشریه سوسیالیسم کارگری بازتاب دهنده مبانی نظری و مشی سیاسی سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان ….

————————————————————-

http://lajvar.se/pdf/socialism-kargari-58.pdf

————————————————————-

4592

————————————————————-

http://lajvar.se/pdf/socialism-kargari-58.pdf

www.asrejadid.org
www.facebook.com/workersocialism
workersocialist.org

————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.