پانزدهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه!

پایداری کارگران نیشکر هفت تپه در ادامه اعتصاب. ….
——————————————————

logo-7tapeh
پانزدهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه!

هم سرنوشتان، کارگران؛
اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در راستای کسب مطالبات، بی شک خواست و مطالبه دیگر کارگران در ایران است.

لغو خصوصی سازی، عدم اخراج کارگران  و باز گشت به کار کارگران اخراجی، دریافت حقوق و مزایا معوقه و… اعتراض به عدم امنیت شغلی، داشتن زندگی انسانی و…از درد های مشترک کارگران در ایران است.
با حمایت از کارگران هفت تپه، با اتحاد و همبستگی دیگر کارگران در بخش های مختلف صنعتی و خدماتی و…،  توان و نیروی طبقاتی ما کارگران برای کسب مطالبات، صد چندان خواهد شد و جنبش کارگری در ایران می تواند با اتحاد و همبستگی سراسری،  ازتوازن قدرت بیشتری برخوردار شود.

از هم زنجیران خود در هفت تپه به دفاع بر خیزید، چرا که داشتن یک زندگی شایسته حق ماست.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۹ تیر ماه ۱۳۹۹

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار

—————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.