سیزدهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه همراه با سکوت مسئولین!

امروز کارگران نیشکر هفت‌ تپه همچون روزها گذشته اعتصاب خود را درمحوطه شرکت ادمه دادند. تا کنون که سیزده روز از تجمع کارگران میگذرد هیچ پاسخی از طرف مسئولین داده نشده است. ….

———————————————————

4810

سیزدهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه همراه با سکوت مسئولین!

سیزده روز گذشت و مسئولین!!؟  نتوانستند تنها برای سیزده ثانیه درد  و رنج کارگران را بفهمند.

امروز کارگران نیشکر هفت‌ تپه همچون روزها گذشته اعتصاب خود را درمحوطه شرکت ادمه دادند. تا کنون که سیزده روز از تجمع کارگران میگذرد هیچ پاسخی از طرف مسئولین داده نشده است.

خواست کارگران
دستمزد های عقب افتاده و بازگشت به کار همکاران اخراجی خود ازجمله، اسماعیل بخشی،ایمان اخضری، محمد خنیفری،سالار بیژنی نی باشد.
بر چیده شدن بخش خصوصی از هفت‌تپه.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه اعلام کرده و خواهان رسیدگی هرچه سریعتر به خواست ومطالبات کارگران میباشد.

هرگونه تهدید و ارعاب  کارگران محکوم است.

شنبه ۷ تیرماه ۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار

logo-7tapeh

————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.