‍ بیانیه اتحادیه آزاد‌ کارگران ایران: در‌ جهنمی‌ که برای جامعه ساخته اند خود‌ خواهد سوخت

روز گذشته ۲۷ خرداد شاپور‌ احسانی‌راد‌ عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد‌ کارگران ایران دستگیر شد. مأمورین صبح زود به منزل شاپور در‌ شهرستان ساوه مراجعه ‌میکنند ‌و وی را دستگیر و ‌با خود ‌میبرند ….

—————————————————————–

bayaniye

بیانیه اتحادیه آزاد‌ کارگران ایران:

در‌ جهنمی‌ که برای جامعه ساخته اند خود‌ خواهد سوخت

روز گذشته ۲۷ خرداد شاپور‌ احسانی‌راد‌ عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد‌ کارگران ایران دستگیر شد. مأمورین صبح زود به منزل شاپور در‌ شهرستان ساوه مراجعه ‌میکنند ‌و وی را دستگیر و ‌با خود ‌میبرند. پس از‌ پیگیری خانواده شاپور در دادسرای ساوه، شعبه ۳ اجرای احکام‌ کیفری اعلام‌ مینمایند که بازداشت شاپور ‌به ‌جهت ‌گذران ‌دوره ‌محکومیت شش ساله می‌باشد و‌ او را جهت‌گذران دوران حبس به زندان‌ اوین‌ تهران‌ منتقل‌ نموده‌اند. اما شاپور در‌ تماس تلفنی با خانواده گفته است که به زندان تهران بزرگ منتقل شده است و در قرنطینه زندان است.
شاپور احسانی راد‌ نماینده سابق کارگران ‌کارخانه‌ نورد ‌پروفیل‌ ساوه و عضو هیئت‌مؤسس شورای‌کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی (بستا) است که سال گذشته در‌ تاریخ ۷ مرداد ۹۸ دستگیر و‌ پس از ۳۶ روز به قرار وثیقه موقتا آزاد شده بود. سپس در شعبه ۲۶ دادگاه‌انقلاب تهران توسط قاضی افشاری به اتهام تبانی و تجمع برای اقدام‌علیه‌ امنیت  کشور به شش سال زندان‌ و دو‌ سال ‌تبعید ‌به استان سیستان‌و‌بلوچستان‌ و‌ محرومیت از عضویت در‌ تشکلهای‌اجتماعی ‌و‌ استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده بود. سپس دادگاه تجدیدنظر‌ حکم شش سال ‌زندان را برای شاپور‌ تأیید‌ نمود ‌و دیروز نیز دستگیر ‌و‌ روانه زندان شد.

شاپور احسانی راد‌ یکی از هماهنگ‌کنندگان‌ طومار‌ چهل هزار ‌نفره‌ کارگران‌ برای افزایش دستمزد بود‌ که در‌ سالهای ۹۱ تا ۹۳‌ به‌ بزرگترین ‌تلاش‌ کارگران ‌ایران در‌ اعتراض به سطح‌ نازل دستمزدها بدل شده بود. شاپور‌ احسانی‌ راد ‌هیچ‌ جرمی‌ مرتکب‌ نشده‌ است‌ و تنها ‌از‌ حقوق‌ صنفی‌ و‌ طبقاتی‌ خود‌ و‌ سایر‌ کارگران‌ دفاع‌ نموده‌است.

اینک یک سؤال‌ پیش‌ روی‌ طبقه‌کارگر و‌ کل‌ جامعه ایران‌ قرار‌دارد و آن اینکه آیا شاپور احسانی راد ‌و‌ دیگر‌ کارگران از ‌جمله ‌جعفر ‌عظیم‌ زاده، حیدر‌ قربانی، ناهید‌ خداجو‌، نسرین‌ جوادی ‌و‌ سایر‌ فعالین‌ صنفی ‌جنبش کارگری که در‌ جهت افزایش‌ دستمزد و احقاق حقوق کارگران تلاش کرده اند امنیت‌‌ کشور‌ را به‌خطر‌ میاندازند‌ یا امثال‌ قاضی افشاری ها‌ و نهادهای امنیتی و سیستم‌قضایی‌ که‌ کارگران و نمایندگان راستین اکثریت‌ جامعه را تنها بخاطر‌ مطالبه‌گری به زندان میافکنند و‌سرکوب مینمایند؟

سالهاست‌ که‌‌ کارگران‌ در‌ ایران را‌ از‌ ابتدایی‌ترین‌ حقوق‌انسانی‌ خویش‌ محروم‌ کرده‌اند و فقر‌و‌فلاکت بیسابقه ای را به‌ جامعه‌ تحمیل‌ نموده‌اند. جامعه ایران از فرط تعرض سرمایه داران‌ و‌ چپاولگران و ‌اختلاسگران به‌ جهنمی‌ برای کارگران ‌و‌ مزدبگیران‌ و‌ اکثریت‌ مردم‌ تبدیل شده است. اما تا‌ کوچکترین ‌صدایی در ‌اعتراض‌ به این‌ وضعیت برمیاید‌ نهادهای امنیتی و‌ قضایی به‌سرکوب این اعتراضات برمیخیزند و آشکارا از منافع چپاولگران و‌ مافیای ثروت ‌و‌ قدرت‌ دست به حمایت میزنند.

چنین وضعیتی برای کارگران‌ و‌ اکثریت‌ مردم‌ و‌ اقشار‌ کم درآمد دیگر قابل تحمل‌ نیست‌ و طبق سخنان شاپور احسانی‌راد که در‌ پیام‌ ویدیویی اعلام کرد قطعا سرمایه داری ایران در‌ جهنمی‌ که برای جامعه ساخته است خود‌ خواهد سوخت.

اتحادیه آزاد‌ کارگران‌ ایران- ۲۸‌خرداد ۹۹
https://t.me/faealane

—————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.