اعزام اجباری جعفر عظیم زاده به دادگاه

روز سه شنبه ۱۳ خرداد مسئولین زندان اوین بار دیگر جعفر عظیم زاده را برای اعزام به زندان احضار نمودند که وی مانند روز گذشته کتباً انصراف خود را از اعزام به دادگاه تحویل داد اما در ادامه و با اعلام اجباری بودن اعزام وی به دادگاه در نهایت او را به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب منتقل کردند. ….

———————————————————–

jafar-azimzadeh

اعزام اجباری جعفر عظیم زاده به دادگاه

روز سه شنبه ۱۳ خرداد مسئولین زندان اوین بار دیگر جعفر عظیم زاده را برای اعزام به زندان احضار نمودند که وی مانند روز گذشته کتباً انصراف خود را از اعزام به دادگاه تحویل داد اما در ادامه و با اعلام اجباری بودن اعزام وی به دادگاه در نهایت او را به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب منتقل کردند.
در بدو شروع دادگاه قاضی افشاری با نشان دادن متن انصراف جعفر از حضور در دادگاه که روز گذشته ارائه داده بود به فرمایشی خواندن دادگاه از سوی جعفر اشاره نمود و او در دفاع از سخنان خویش اعلام نمود که او هیچ جرمی مرتکب نشده است که به پای میز محاکمه آورده شود و میز محاکمه جای کسانی است که کارگران و مردم ایران را به فقر و فلاکت کشانیده و در مقابل حق خواهی و مطالبه گری صنفی کارگران آنان را با اتهامات امنیتی روبرو میکنند. جعفر با اشاره به اینکه همین آبانماه گذشته رئیس جمهور روحانی خود اذعان کرد که بیش از شصت میلیون جمعیت کشور برای تأمین معیشت خود به همین مبالغ ناچیز یارانه ی معیشتی محتاجند تا زندگیشان تأمین گردد گفت که کسانی که جامعه ثروتمند ایران را به چنین وضعیتی کشانده اند باید به پای میز محاکمه کشانده شوند نه فعالین صنفی و کارگران معترض.
درنهایت قاضی افشاری با اعلام اتهام ” تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق فعالیت رسانه ای در داخل زندان” به بیانیه جمعی زندانیان سیاسی درباره مسئله درمان زندانیان که جعفر یکی از امضا کنندگان آن بود و فایل صوتی جعفر در اعتراض به صدور احکام برای کارگران هفت تپه و بازداشت شدگان روز کارگر اشاره نمود که جعفر به دفاع از خود پرداخت.
عظیم زاده با رد اتهام وارده، از اعتراض خود و دیگر زندانیان به عدم انجام امور درمانی در خارج از زندان و حق زندانیان برای برخورداری از درمان دفاع نمود و درباره فایل صوتی در دفاع از کارگران زندانی نیز اعلام کرد که تمامی صحبتهای خود در دفاع از کارگران را مؤکداً تأیید مینماید و اینکه هیچ کسی حق ندارد که کارگران را بواسطه فعالیتهای صنفی و مطالبه گرانه دستگیر کرده و با اتهامات امنیتی روبرو نماید بلکه برعکس کسانی که به زیست و معیشت کارگران تعرض مینمایند و حق خواهی آنها را نیز مورد سرکوب قرار میدهند امنیت آحاد جامعه را به خطر میاندازند و آنها باید مورد محاکمه قرار گیرند.
درخاتمه قاضی افشاری که گویا مأمور سرکوب اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران شده است با ختم جلسه اعلام نمود که هفته آینده باز جعفر باید به شعبه مراجعه نماید.

اتحادیه آزاد کارگران ایران محاکمه جعفر عظیم زاده به اتهامات واهی را قویاً محکوم مینماید و خواهان منع تعقیب قضائی مجدد علیه وی و آزادی فوری و بی قید و شرط جعفر عظیم زاده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۹۹/۳/۱۳

———————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.