کرونا، سرمایه داری و چشم انداز جنبش، گفتگو با دکتر ناصر زرافشان

گفتگو در باره عملکرد و نقش نظام سرمایه داری و عروج جنبشهای اجتماعی کارگران و زحمتکشان و رشد گفتمان چپ در جهان و ایران ….

———————————————————

تلویزیون برابری:
گفتگوی آرش کمانگر با ناصر زرافشان نویسنده و حقوقدان در ایران درباره بحران جهانی کرونا، عملکرد و نقش نظام سرمایه داری و عروج جنبشهای اجتماعی کارگران و زحمتکشان و رشد گفتمان چپ در جهان و ایران

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.