تعدیل ساعت کار و فقر نسبی شاغلان

مطابق برآورد گزارش سازمان بین‌المللی کار که در ۷ آوریل ۲۰۲۰ منتشرشده، بیش از ۸۰ درصد از نیروی کار جهان تحت تأثیر همه‌گیری کرونا قرار گرفته‌اند؛ این آمار در گزارش سوم سازمان بین‌المللی کار که در ۲۹ آوریل ۲۰۲۰ منتشرشده است، به ۶۸ درصد نیروی کار جهان کاهش یافته است. ….

—————————————————————-

تعدیل ساعت کار و فقر نسبی شاغلان

براساس محاسبات اخیر سازمان مذکور، در فصل نخست سال ۲۰۲۰ ساعت کار جهانی حدود ۴/۵ درصد کاهش خواهد یافت که معادل از دست رفتن کل ساعت کار ۱۳۰ میلیون کارگر تماموقت (با ۴۸ ساعت کار در هفته) است.
برای فصل دوم ســال ۲۰۲۰ ســاعت کار مذکور (در مقایسه آخرین فصل سال ۲۰۱۹)، کاهش کار ۱۰/۵ درصدی را تجربه خواهد کرد که این بار معادل از دســت رفتن شــغل ۳۰۵ میلیون کارگر تمام‌وقت خواهد بود. بدین ترتیب در گزارش اخیر برآوردها حاکی از آن است که کاهش ســــاعات کاری در ســه ماه دوم امسال وخیم‌تر از آن چیزی خواهد بود که در ابتدا پیش‌بینی ‌شــده بود. به استناد گزارش سازمان بین‌المللی کار دو مورد بر وخامت اوضاع و فراتر رفتن از پیش‌بینی‌های مقدماتی تأثیر داشته است:
• اول ادامه‌دار شــدن اقدامات پیشگیرانه در بسیاری از کشورها که از قبل نیز این اقدامات روی فعالیت کاری‌شان تأثیر گذاشته بود؛
• دوم اضافه شدن کشورهای دیگری به جمع کشورهای که در آغاز به تدابیر سخت‌گیرانه و قرنطینه روی آورده بودند؛ اقدامات ســخت‌گیرانه گروه جدید نیز به تعطیلی اجباری محل کار در بســیاری از مشاغل منجر شد و همین موضوع بر وخامت برآوردها بیش از آنچه قبلا پیش‌بینی می‌شد، افزود.

براســاس گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار، بخش‌های غیررســمی با آسیب بیشتری روبروشده‌اند؛ به‌طور کلی افرادی که ذیل پوشش حمایت اجتماعی قرار نداشته‌اند با مخاطرات بیشتری مواجه‌اند. این سازمان هشدار داده است که در صورتی که اقدامات سیاستی مناسبی صورت نگیرد، کارگران در معرض مخاطرات افزایش فقر قرار خواهند گرفت و در دوره بازیابی پس از فروکش‌کردن این بیماری نیز با چالش‌های بیشتری روبرو خواهند شد.

در نهایت مطابق برآوردهای سازمان بین‌المللی کار، انتظار می‌رود میزان فقر نسبی در میان کارگران غیررسمی حدود ۳۴ درصد افزایش یابد و به حدود ۵۹ درصد برسد؛ این میزان از افزایش در کشورهای مختلف متفاوت بوده است؛ جالب آنکه در نهایت وضعیت هر دو گروه کشورهای کم‌درآمد و پردرآمد، از این منظر وخیم خواهد بود: ۸۰ درصد از کارکنان غیررسمی کشورهای با درآمد بالا و ۷۴ درصد از کشورهای با درآمد پایین یا متوسط رو به پایین با فقر نسبی روبرو خواهند بود. بدین ترتیب فقر نسبی به‌طور متوسط در منطقه آمریکا و آفریقا (با ۸۴ و ۸۳ درصد) تقریبا برابر خواهند بود.

—————————————————————-

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.