چند گفتگو تازه با مهرداد درویش پور درباره کرونا و پیامدهای جهانی آن

گفتگو با مهدی طاهباز از رادیو فردا و گفتگو با کوروش پارسا از کانال جمهوری ایرانی ….

——————————————————–

mehrdad-darvishpour

چند گفتگو تازه با مهرداد درویش پور درباره کرونا و پیامدهای جهانی آن

در گفتگو با مهدی طاهباز از رادیو فردا درباره هشدار دبیر کل سازمان ملل درباره این که چگونه پاندومی کرونا به رشد خارجی ستیزی و نژادپرستی منجر شده است توضیح دادم. در این گفتگو اشاره کردم چهار گروه

۱-  تهیدستان به دلیل تشدید فشارهای اقتصادی و از دست دادن کار بر اثر پاندومی کرونا

۲- زنان به دلیل گسترش کار و خشونت خانگی در دوران قرنطینه اجباری و اختیاری

۳- سالمندان به دلیل  آن که هم به لحاظ بیولوژیک و اجتماعی قربانیان اصلی کرونا موقعیت حاشیه اشان و مهاجر تباران و به ویژه پناهجویان به دلیل نادیده گرفتن شدن و کم اعتنایی یا برخورد منفی جامعه از قربانیان اصلی کرونا هستند.

در این گفتگو اشاره کردم مقابله با خارجی ستیزی و نژادپرستی و وضعیت کنونی در گرو دو سیاستی است که دربرگیرندگی  شهروندان جامعه را مستقل از تعلقات گوناگون و موقعیت شان افزایش دهد: این به معنای اتخاذ سیاستی مبنی بر افزایش رفاه اجتماعی و اتخاذ یک سیاست فعال ضد تبعیض است.

https://www.radiofarda.com/a/30601595.html

در گفتگو زیر با کوروش پارسا از کانال جمهوری ایرانی (در سه بخش) درباره مدل های گوناگون برخورد با بحران کرونا توضیح دادم:

۱- تاثیر‌ کرونا بر کروه های آسیب پذیر در ایران: از نظر طبقه، گروها و اقلیت های اتنیکی و قومی ، جنسیتی، و‌افراد مسن تر

۲- مردم در منگنه اکراه خامنه ای به شل کردن سر کیسه با توجه کنترل وی بر ثروت افسانه ای و‌تحریم های اقتصادی

۳- نگرانی جدی مردم ‌مخالفان و جامعه مدنی از رسیدن مستقیم پول یه جمهوری اسلامی و عدم نظارت مستقیم جامعه در هزینه کزدن آن

۴- ریشه های عدم اعتماد مردم به این حاکمیت در این بحران

۵- ناتوانی، نالایقی، عدم مسئولیت پذیری حاکمیت در ارائه بسته اقتصادی

۶- رل محوری سازمان های مردم نهاد در مبارزه با بحران کرونا در ایران

https://www.facebook.com/kourosh.parsa.121/videos/10219468462756905

https://www.facebook.com/kourosh.parsa.121/videos/10219586914758131

https://www.facebook.com/kourosh.parsa.121/videos/10219642103817823

————————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.