یادداشت خانم شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی از جانباختگان خیزش ۸۸ به مناسبت تولد فرزندش

تولد مصطفی و مسیر زندگی اش از من زن دیگری، مادر دیگری و انسان دیگری ساخت و چه خوب که من با وجود مصطفی مادر شدم ….

——————————————————

3368

شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی از جانباختگان خیزش هشتاد و هشت در یادداشتی توئیتری به مناسبت تولد فرزندش نوشته: ٣٧ سال پیش با وجود مصطفایم مادر شدم، هیچ نمیدانستم مادر شدنم عجین شده با چنین روزهای پر دردی، هیچ نمیدانستم ٢۶ سال بعد باید کوچه به کوچه دنبال فرزندم بگردم و در سردخانه ای در جنوب شهر شناسایی اش کنم، هیچ نمیدانستم روزی در دادگاه باید مقابل قاضی بنشینم بگویم «چون یک مادرم چنین و چنان کردم.»

تولد مصطفی و مسیر زندگی اش از من زن دیگری، مادر دیگری و انسان دیگری ساخت و چه خوب که من با وجود مصطفی مادر شدم. مصطفی دلیلی شد تا در خودم زن دیگری را کشف کنم که میتواند تا انتهای مبارزه با ظلم برود، تهدید بشود و آسیب ببیند اما همچنان دادخواه بماند. من آن زن دیگر را با تمام رنج هایش دوست میدارم زیرا هدیه مصطفی به من است که با تولدش و مسیر زندگی اش به من هدیه کرد.

پسرم تولدت مبارک
٢١ اردیبهشت ١٣٩٩

مادرت شهناز

—————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.