دانلود کتاب «مادی نمره بیست» نوشته مریم سطوت

کتاب «مادی نمره بیست»، خواننده را به درک پیچیدگی ها و ظرافت های مبارزه زنان در مشی مسلحانه در دهه پنجاه شمسی در سازمان چریکهای فدایی خلق نزدیک تر می کند. بسیاری از این رفقای زن در عملیات چریکی کشته شدند و تعدادی تا انقلاب ۱۳۵۷در زندانها و یا در خانه های تیمی به مبارزه ادامه دادند ….

——————————————————-

مطالعه و دانلود کتاب در لینک زیر:
http://lajvar.se/pdf/madi-20-satwat.pdf

madi-20

مادی به جوی ها و نهرهایی گفته می شود که جهت تقسیم آب زاینده رود در شهر اصفهان در زمان صفویان گردید ه است.

در پشت جلد کتاب می خوانید:

این نوشته روایتی است داستان گونه از حوادثی واقعی هدف نویسنده در این روایت، نه بازنگری تاریخ فداییان است و نه بررسی تحولات نظری و عملی این جریان، این دل نوشته بازگویی احساسات و عواطف جوانانی است که آرزوهای بزرگ در سر داشتند و در راه تحقق این آرزوها جان خود را فدا کردند. در بازسازی شخصیت ها در این کتاب از نام های مستعار استفاده شده است. بیشتر شخصیت های این کتاب کشته شده اند.

——-

مطالعه و دانلود کتاب در لینک زیر:
http://lajvar.se/pdf/madi-20-satwat.pdf

—————————————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.