در آرژانتین دادخواهی ادامه دارد؛ حتی در قرنطینه

مادران میدان مایو آرژانتین که به نوعی به نماد و سمبلی جهانی از جنبش دادخواهی علیه حکومت های حاکم بدل شده اند، مبارزه خود برای دادخواهی از خون فرزندانشان را حتی در دوران قرنطینه نیز فراموش نکرده اند ….

——————————————————–

3006

دادخواهی ادامه دارد؛ حتی در قرنطینه

مادران میدان مایو آرژانتین که به نوعی به نماد و سمبلی جهانی از جنبش دادخواهی علیه حکومت های حاکم بدل شده اند، مبارزه خود برای دادخواهی از خون فرزندانشان را حتی در دوران قرنطینه نیز فراموش نکرده اند و به مردم آرژانتین فراخوان داده اند که یاد عزیزان کشته شده شان را در بالکن خانه ها زنده نگه دارند تا شعله اعتراض حتی در این شرایط سخت نیز روشن باشد.

این مادران که فرزندانشان در بین سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ توسط دیکتاتوری نظامی حاکم بر جامعه آرژانتین از بین برده شده بودند، جنبشی عظیم را علیه آن وضعیت کشتار شهروندان به راه انداختند که نه تنها آنها را به سمبل جنبش دادخواهی تبدیل کرد؛ بلکه توانست جامعه آرژانتین را نیز به همبستگی سراسری پیرامون این موضوع و علیه دیکتاتوری حاکم برساند.

——————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.