گسترش فقر وبیکاری در جهان بدلیل پاندمی کوید ۱۹

سازمان جهانی کار با پیش بینی گسترش فقر در جهان بدلیل پاندمی کوید ۱۹، تخمین می زند فقر دامنگیر ۸ میلیون و۸۰۰ هزار تا ۳۵ میلیون کارگردیگر در جهان خواهد شد. ….

—————————————————–

ilo

سازمان جهانی کار بر اثر تحقیقاتی که  انجام داده  پیش بینی می کند که بدلیل پاندمی کوید ۱۹در بدترین حالت ۲۴ میلیون و۷۰۰هزارنفر ودربهترین حالت ۵میلیون ۳۰۰هزارنفر به جمعیت ۱۸۸میلیونی بیکاران جهان افزوده خواهد شد وافزایش هرچه کمترتعداد بیکاران به بکارگیری اقدامات گسترده وبموقع جهانی در حمایت از کار وکارگران بستگی خواهد داشت.

این سازمان یادآورشده است که بحران مالی ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹ موجب بیکاری ۲۲میلیون نفر درجهان شد.
سازمان جهانی کار با پیش بینی گسترش فقر در جهان بدلیل پاندمی کوید ۱۹، تخمین می زند فقر دامنگیر ۸ میلیون و۸۰۰ هزار تا ۳۵ میلیون کارگردیگر در جهان خواهد شد.
گای رایدر دبیرکل سازمان جهانی کار با اشاره به اینکه بحران کنونی فقط یک بحران جهانی بهداشت نیست بلکه یک بحران مهم کار ونیز بحران اقتصادی عمده است ،می افزاید:برای مقابله با آن نیاز به یک جبهه متجد جهانی می باشد.

—————————————————–

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.